Europese Commissie keurt wijziging van zeven bestaande Nederlandse steunmaatregelen goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt wijziging van zeven bestaande Nederlandse steunmaatregelen goed

Als gevolg van de goedkeuring van de Commissie worden de Nederlandse steunmaatregelen in het kader van COVID-19-steun met een half jaar verlengd en zijn tevens voor een aantal regelingen de maximale steunbedragen verhoogd en voorwaarden over onder meer staatssteunproof herfinanciering of omgang met omzet-eisen goedgekeurd.

Het gaat om het besluit SA.101235 van de Europese Commissie van 19 januari 2022 tot wijziging van zeven bestaande (Nederlandse) steunmaatregelen overeenkomstig de zesde wijziging van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun . Het besluit is in te zien via het staatssteunregister .

Achtergrond
In maart 2020 bracht de Europese Commissie de Tijdelijke kaderregeling staatssteun uit om de lidstaten een kader te schetsen waarin zij ondernemingen en burgers in verband met het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis staatssteunproof steun kunnen verlenen (zie ook website Europese Commissie). Nadien is dat kader zes maal aangepast en geactualiseerd, laatstelijk in november 2021.

In de tussentijd heeft Nederland een aantal steunmaatregelen onder de Tijdelijke kaderregeling bij de Commissie aangemeld voor goedkeuring. Het betreft:

- Een steunmaatregel ‘COVID-19: GO-C Garantiemaatregel’, bij besluit van de Commissie van 22 april 2020 (SA.56914) goedgekeurd;

- Een steunmaatregel ‘COVID-19: nieuwe compensatiemaatregel voor doelgroepenvervoer’ , bij besluit van de Commissie van 9 februari 2021 (SA.61360) goedgekeurd;

- Een steunmaatregel ‘NL’-LNV-AGRO-DAD Afbouw en omschakeling van de pelsdierhouderij’, bij besluit van de Commissie van 31 mei 2021 (SA.62816) goedgekeurd;

- Een steunmaatregel ‘Nederlandse tijdelijke garantiemaatregel voor kleine bankleningen voor middelgrote en kleine ondernemingen als gevolg van de COVID-19-uitbraak’, bij besluit van de Commissie van 27 mei 2020 (SA.57397) goedgekeurd;

- Een steunmaatregel ‘COVID-19: Gesubsidieerde rentetarieven voor leningen’ , bij besluit van de Commissie van 8 juli 2020 (SA.57850) goedgekeurd;

- Een steunmaatregel ‘COVID-19: Zachte overbruggingsleningen met gesubsidieerde rentetarieven’, bij besluit van de Commissie van 30 april 2021 (SA.62556) goedgekeurd;

- Een steunmaatregel ‘Nederlandse directe steunmaatregel om de gefixeerde kosten voor ondernemingen die worden geraakt door de COVID-19-uitbraak te ondersteunen’, bij besluit van de Commissie van 26 juni 2020 (SA.57712) goedgekeurd.

Verlenging en wijziging voorwaarden
Een aantal van deze goedgekeurde maatregelen zijn in 2021 gewijzigd (zie voor een overzicht ook het besluit van de Commissie van 19 januari 2022) en weer goedgekeurd door de Europese Commissie. De bestaande en opnieuw ingevoerde steunmaatregelen waren, inclusief wijzigingen, geldig tot 31 december 2021. Nederland heeft een herinvoering van betreffende regelingen bij de Europese Commissie genotificeerd. Daarbij zijn zowel de termijnen van de looptijden verlengd als wijzigingen ten aanzien van maximale steunbedragen opgenomen.

Voor steunmaatregelen SA.56914, SA.61360, SA.62816, SA.57397, SA.57850 en SA.62556 is de periode voor steunverlening uitgebreid tot 30 juni 2022. Voor maatregel SA.56914 geldt dat deze tot 15 juni 2022 loopt.

De maximale steunbedragen per begunstigde voor de regelingen SA.57397 (nadien gewijzigd), SA.57850 (nadien gewijzigd)  en SA.62556 zijn verhoogd tot 290 000 euro per bedrijf dat actief is in de primaire productie van landbouwproducten en tot 2,3 miljoen euro per bedrijf dat actief is in alle andere in aanmerking komende sectoren.

Het maximale steunbedrag per begunstigde voor regeling SA.61360 is verhoogd tot 12 miljoen euro. Ook heeft Nederland een wijziging gemeld van het budget voor regeling SA.57712 (nadien gewijzigd), dat met 475 miljoen euro is verhoogd. Het totale budget voor de maatregel komt daarmee op ongeveer 2,37 miljard euro voor steun aan ondernemingen over de periode van 1 oktober 2021 tot 31 december 2021.

Met betrekking tot regeling SA.56914 en SA.57397 heeft Nederland aangegeven de voorwaarden van herfinanciering van kredieten, die in aanmerking komen voor steun onder deze maatregelen te willen wijzigen. Ook wenst Nederland een voorwaarde over kredietinstanties die reeds gold in de  goedgekeurde GO-C maatregel (zie overweging 20 van SA.56914) te laten vervallen voor de herinvoering van GO-CC in 2022.  Voor regeling SA.57712 heeft Nederland een wijziging van het eerder gestelde omzetverlies-vereiste van 30 procent naar 20 procent genotificeerd.

De Europese Commissie geeft in haar besluit SA.101235 van 19 januari 2022 aan dat zij concludeert dat de betreffende regelingen (in hun gewijzigde vorm) noodzakelijk, passend en evenredig blijven om een ernstige verstoring in de economie van een EU-land op te heffen. Daarmee voldoen de regelingen aan de vereisten van artikel 107, lid 3, onder b van het EU-Werkingsverdrag en betreft het steun die verenigbaar is met de EU-interne markt. De Europese Commissie heeft daarom ook geen bezwaren tegen de door Nederland genotificeerde steunmaatregelen.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Permanente vertegenwoordiging van Europese Commissie in Nederland
ECER-dossier: Staatssteun

ECER-bericht : Commissie keurt zesde wijziging van de tijdelijke kaderregeling staatssteun goed (19 november 2021)