Europese Commissie mag gaan onderhandelen over een Internationaal Pandemieverdrag

Contentverzamelaar

Europese Commissie mag gaan onderhandelen over een Internationaal Pandemieverdrag

Wereldwijde samenwerking bij de aanpak van huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen is volgens de EU van cruciaal belang. De Raad verleent de Commissie daarom een machtiging om binnen het kader van de Wereldgezondheidsorganisatie te onderhandelen over een Internationaal Pandemieverdrag. De machtiging is beperkt tot de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheden van de EU en die in het verdrag zullen worden geregeld.   

Achtergrond

Tijdens de Europese Raad van 25 februari 2021 onderstreepten de regeringsleiders en de staatshoofden van de lidstaten dat wereldwijde multilaterale samenwerking cruciaal is voor de aanpak van huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen. Ze besloten binnen het WHO-kader te gaan werken aan een internationaal pandemieverdrag.

De leden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwamen op 1 december 2021 overeen om werk te maken van een verdrag, overeenkomst of ander internationaal instrument om de preventie, paraatheid en respons ten aanzien van pandemieën – zoals de Covid-19-pandemie – te versterken.

Besluit tot machtiging om te onderhandelen

In december 2021 heeft de Europese Commissie een aanbeveling uitgebracht, waarin zij de Raad verzocht om een machtiging voor de onderhandelingen over onder meer het Internationaal Pandemieverdrag binnen het WHO-kader. De Raad heeft die machtiging bij Besluit 2022/451 aan de Commissie verleend. Het besluit is op 21 maart 2022 in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd.

Het besluit machtigt de Commissie om, voor aangelegenheden die onder de EU-bevoegdheden vallen, te onderhandelen over het Internationaal Pandemieverdrag. De onderhandelingsrichtsnoeren - in de bijlage bij het besluit - schetsen de doelstellingen en beginselen van dat verdrag. Deze richtsnoeren kunnen indien nodig worden herzien en verder ontwikkeld, afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen.

Volgende stappen

Op 24 februari 2022 kwam voor het eerst een onderhandelingsgroep bijeen om werkmethoden en tijdschema’s overeen te komen. Deze groep zal uiterlijk op 1 augustus 2022 opnieuw bijeenkomen om de voortgang van een werkontwerp te bespreken. Vervolgens zal de groep in 2023 een voortgangsverslag indienen bij de 76e Wereldgezondheidsvergadering. Het doel is om het Internationaal Pandemieverdrag in 2024 aan te nemen.

Meer informatie: