Europese Commissie presenteert een Actieplan voor de sociale economie

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert een Actieplan voor de sociale economie

Het actieplan is bedoeld om de Europese sociale economie te stimuleren en om van het potentieel van de sociale economie gebruik te maken om de economie en de werkgelegenheid in de Europese Unie te bevorderen, tot een eerlijk en inclusief herstel bij te dragen en de groene en de digitale transitie te ondersteunen.

Het gaat om de Mededeling: Actieplan voor de sociale economie (EN) van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europese Economische en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 9 december 2021. Tegelijk met de Mededeling werd ook een Vragen en antwoorden overzicht: Actieplan voor de sociale economie (EN) uitgebracht. Met het actieplan lanceert de Commissie ook een “transitietraject” om de groene en de digitale transitie van de sociale economie te ondersteunen in dialoog met overheden en belangstellende partijen.

Achtergrond
Organisaties die in de sociale economie actief zijn, streven vooral sociale en milieudoelstellingen na en investeren het merendeel van hun winst opnieuw in de eigen organisatie of ten behoeve van een specifiek sociaal doel. De sociale economie in Europa telt miljoenen organisaties die miljoenen mensen tewerkstellen en oplossingen bieden voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Ze bestaan in diverse vormen (van coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen tot sociale ondernemingen) en zijn in tal van sectoren (van zorgdiensten tot recycling) actief. Ze worden participatief en bottom-up beheerd.

Achtergrondgedachte bij stimulering van de sociale economie in de Europese Unie is dat meer steun voor de sociale economie niet alleen banen creëert, maar ook organisaties in staat stelt overal in de EU op sociaal gebied meer effect te sorteren. Het actieplan voor de sociale economie beoogt de weg voor organisaties die in de sociale economie actief zijn te effenen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en groeien. 

Het actieplan bouwt voort op de Mededeling over het initiatief voor sociaal ondernemerschap van de Europese Commissie uit oktober 2011 (COM (2011) 682) en is tot stand gekomen na een uitgebreid proces van raadpleging van burgers en belanghebbenden. Meer achtergrondinformatie is ook te vinden in het werkdocument van de diensten van de Commissie bij het actieplan voor de sociale economie (EN), in het werkdocument van de diensten van de Commissie over het transitietraject voor de sociale economie (EN) en in de EU-enquête over het transitietraject die tot maart 2022 loopt.

Het actieplan
De Commissie stelt in het actieplan maatregelen op drie gebieden voor:

1) De juiste voorwaarden scheppen voor een bloeiende sociale economie
Om een gunstig klimaat voor de sociale economie te scheppen zijn volgens het actieplan beleids- en rechtskaders van cruciaal belang. De fiscale kaders en de kaders voor overheidsopdrachten en staatssteun moeten worden aangepast aan de behoeften van de sociale economie.

De Commissie zal in dat verband in 2023 een aanbeveling van de Raad voorstellen over de ontwikkeling van de randvoorwaarden voor de sociale economie. Ook zal de Commissie richtsnoeren voor lidstaten publiceren over de fiscale kaders voor organisaties die in de sociale economie actief zijn en staatssteunrichtsnoeren (zie ECER-dossier) makkelijker toegankelijk maken. Het actieplan beoogt daarnaast om goede praktijken op het gebied van maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten (zie ECER-dossier) aan te scherpen en specifieke maatregelen ter bevordering van de sociale economie buiten de Unie te promoten.

2)Organisaties die in de sociale economie actief zijn, kansen bieden om op te starten en op te schalen
Organisaties die in de sociale economie actief zijn, moeten volgens het actieplan steun voor bedrijfsontwikkeling krijgen om op te starten, zich te ontwikkelen en hun werknemers om en bij te scholen. De Commissie geeft aan voor de periode 2021-2027 meer steun te willen verlenen dan de geraamde 2,5 miljard euro die in 2014-2020 aan de sociale economie zijn toegewezen.

Naast andere maatregelen zal de Commissie in 2023 een nieuwe EU Social Economy Gateway opstarten, waar voor iedereen die in de sociale economie actief is, alle informatie over EU-financiering, beleidsmaatregelen, opleidingen en initiatieven op één plaats is te vinden. De Commissie wil in 2022 ook nieuwe financiële producten in het kader van het programma InvestEU lanceren en de toegang tot financiering verbeteren. Tot slot richt de Commissie in 2022 een Europees kenniscentrum voor sociale innovatie op.

3)Zorgen voor de erkenning van de sociale economie en het potentieel ervan
Het actieplan wil de sociale economie zichtbaarder maken en de activiteiten en het potentieel ervan beter erkennen. Om de aandacht te vestigen op de rol en de specifieke kenmerken van de sociale economie richt de Commissie zich op communicatieactiviteiten. De Commissie zal een studie laten uitvoeren waarbij kwalitatieve en kwantitatieve gegevens worden verzameld voor een beter inzicht in de sociale economie in de EU. Er worden cursussen voor ambtenaren georganiseerd over tal van onderwerpen die voor de sociale economie van belang zijn. Door grensoverschrijdende uitwisselingen te bevorderen kan de sociale economie op regionaal en lokaal niveau worden gepromoot.

Meer informatie: