Europese Commissie presenteert EU-doelstellingen inzake rampbestendigheid

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert EU-doelstellingen inzake rampbestendigheid

De Europese Commissie heeft op 8 februari 2023 een aanbeveling en een mededeling aangenomen waarin de EU-doelstellingen inzake rampbestendigheid zijn opgenomen. Die doelstellingen moeten ervoor zorgen dat de EU, haar lidstaten en de aan het EU-mechanisme voor civiele bescherming deelnemende staten in de toekomst beter kunnen anticiperen op zware rampen en noodsituaties en bestand zijn tegen de gevolgen ervan.

Achtergrond

Wanneer de responscapaciteit van een land wegens de ernst van een noodsituatie onder druk komt te staan, kan dat land om hulp vragen via het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Zodra het coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties van de EU is geactiveerd, coördineert en financiert het de hulp die door de EU-lidstaten en acht andere deelnemende staten (Albanië, Bosnië en Herzegovina, IJsland, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië en Turkije) spontaan wordt aangeboden.

De Europese Commissie heeft op 8 februari 2023 een aanbeveling en een mededeling aangenomen waarin de EU-doelstellingen inzake rampbestendigheid zijn opgenomen. De doelstellingen zijn een niet-bindende gemeenschappelijke basis om preventie- en paraatheidsacties te ondersteunen bij rampen die twee of meer landen tegelijk treffen.

EU-doelstellingen inzake rampbestendigheid

De EU-doelstellingen inzake rampbestendigheid moeten ervoor zorgen dat de EU, haar lidstaten en de aan het EU-mechanisme voor civiele bescherming deelnemende staten in de toekomst beter kunnen anticiperen op zware rampen en noodsituaties en bestand zijn tegen de gevolgen ervan. Daarom heeft de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met de lidstaten, vijf doelstellingen vastgesteld die zij gezamenlijk zullen nastreven. De vijf doelstellingen zijn:

  • Anticiperen - Verbeteren van de risicobeoordeling, de anticipatie van rampen en de rampenrisicobeheersingsplanning. Gezien de complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van de risico's waarmee de EU wordt geconfronteerd, is het belangrijk om kwetsbaarheden in kritieke sectoren in kaart te brengen en te anticiperen op gevaren en dreigingen;
  • Voorbereiden - Vergroten van het risicobewustzijn en de paraatheid van de bevolking. Het vergroten van het risicobewustzijn en de paraatheid van de bevolking helpt om de impact van rampen te verminderen;
  • Waarschuwen - Verbeteren van vroegtijdige waarschuwing. Betere systemen voor vroegtijdige waarschuwing zorgen ervoor dat waarschuwingsberichten op nationaal, regionaal en lokaal niveau tijdig de juiste mensen bereiken;
  • Reageren - Versterken van de responscapaciteit van het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Door de responscapaciteit van het EU-mechanisme voor civiele bescherming verder te versterken, kan de EU meer doen om kritieke lacunes op te vullen en een verdere verslechtering van de situatie te voorkomen wanneer de capaciteit van een land tekortschiet;
  • Beveiligen - Zorgen voor een robuust systeem voor civiele bescherming. De civielebeschermingssystemen moeten tijdens en na een ramp, wanneer de bevolking deze het hardst nodig heeft, 24 uur op 7 dagen operationeel blijven. De herziening van de operationele continuïteitsplannen en -procedures en de coördinatie en informatie-uitwisseling tussen verschillende sectoren, waaronder met aanbieders van kritieke infrastructuur, zullen ervoor zorgen dat de civielebeschermingssystemen te allen tijde operationeel blijven.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, lanceert de Europese Commissie vijf vlaggenschipinitiatieven, één voor elke doelstelling. Eén daarvan is de lancering van preparEU, een pan-Europees bewustmakingsprogramma voor rampbestendigheid dat specifiek gericht is op de Europese burgers.

Meer informatie: