Europese Commissie presenteert nieuwe EU-aanpak voor een duurzame blauwe economie

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert nieuwe EU-aanpak voor een duurzame blauwe economie

De nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie bevat voorstellen waarmee bedrijfstakken en sectoren die verband houden met de oceanen, zeeën en kusten kunnen verduurzamen. De Europese Commissie doet deze voorstellen – in de vorm van een mededeling - om de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken.

Het gaat om de mededeling over een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie in de EU, die op 17 mei 2021 door de Commissie werd gepresenteerd.

Achtergrond

Met de nieuwe EU-aanpak beoogt de Europese Commissie groei en duurzaamheid in de blauwe economie beter op elkaar aan te laten sluiten. Onder de ‘blauwe economie’ vallen onder meer de visserij, aquacultuur, kusttoerisme, zeevervoer, havenactiviteiten en scheepsbouw. Het uiteindelijke doel van de EU-aanpak is om het herstel en de verdere groei van deze sectoren na de Covid-19 pandemie gepaard te laten gaan met maatregelen om hun impact op het milieu te verminderen. Deze verduurzaming wordt door de Commissie gezien als een essentieel onderdeel van de Europese Green Deal.

De doelen van de EU-aanpak

De Europese Commissie stelt in de EU-aanpak de volgende doelen vast:

1. Klimaatneutraliteit en nulvervuiling

Door middel van duurzame offshore-energieopwekking zou op termijn kunnen worden voorzien in 25% van de Europese energiebehoefte. Daarnaast moet de uitstoot van zeevaart en havens worden teruggedrongen. Ter verwezenlijking van deze doelen wil de Commissie onder meer met belanghebbenden dialogen opstarten en het gebruik van EU-fondsen voor de verduurzaming van het zeevervoer aanmoedigen.

2. Een circulaire economie waarin verspilling wordt voorkomen

Om dit doel te bereiken wil de Commissie materialen zo lang mogelijk in de economie houden en afvalproductie voorkomen. Vervuiling van de zeeën moet hierdoor in 2030 met 50% zijn teruggedrongen. Om dit te verwezenlijken gaat de Commissie onder meer de Verordening inzake scheepsrecycling en de EU-voorschriften voor de ontmanteling van offshore-platforms herzien. Ook wil de Commissie optreden om de vervuiling door microplastics te voorkomen.

3. Bescherming van biodiversiteit en investeren in natuur

Om dit doel te bereiken wil de Commissie bindende regelgeving vaststellen voor het herstel van beschadigde ecosystemen. Ook wil zij lokale initiatieven hiertoe ondersteunen, nieuwe beschermde mariene gebieden afbakenen en tegen eind 2021 een actieplan voor de bescherming van ecosystemen en visbestanden presenteren.

4. De veerkracht van kustsystemen bevorderen

Hierbij wil de Commissie uitgaan van natuurlijke en op de natuur gebaseerde oplossingen. De Commissie verwacht dat de aanpassingsactiviteiten die daarmee gepaard zullen gaan een nieuwe sector van de blauwe economie zullen vormen. Speerpunten zijn onder meer het beter anticiperen op (regionale) stijgingen van de zeespiegel en het helpen van lidstaten met de langetermijnplanning van investeringen.

5. De duurzame productie van voedsel

Hieronder vallen onder meer het toelaten van algen als nieuwe voedingsmiddelen en wetgevingsvoorstellen voor duurzamere visserij –en aquacultuurproducten.

Verdere initiatieven ter realisatie van deze doelstellingen

Het behalen van de bovengenoemde doelen wil de Commissie verder ondersteunen. Dit ten eerste door zich in te zetten voor verbeterde toegang tot kennis over mariene ecosystemen en de zeeën. Ook wil de Commissie onderzoek en innovatie in de mariene en maritieme sector stimuleren en helpen bij het realiseren van de voor verwezenlijking van de doelstellingen benodigde investeringen. Tot slot wil de Commissie de grote potentiële werkgelegenheid die met het realiseren van genoemde doelstellingen verbonden is, benutten door de arbeidsomstandigheden in de maritieme en mariene sector te verbeteren en de opleiding van geschikte arbeidskrachten te bevorderen.

Naast deze plannen besteedt de Commissie in de mededeling ook aandacht aan het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor duurzaam maritiem beleid. Zo wil de Commissie de ruimtelijke planning op zee verbeteren en burgerbetrokkenheid stimuleren. Regionale samenwerking, steun voor kustgebieden en een betere beveiliging van de maritieme ruimte zijn verdere speerpunten. Ook is de Commissie voornemens om zich op internationaal niveau voor duurzaam maritiem beleid in te zetten.   

De Europese Commissie en de EIB-groep zullen hun samenwerking ter bevordering van een duurzame blauwe economie opvoeren. De instellingen zullen met de lidstaten samenwerken om aan de bestaande financieringsbehoeften te voldoen om de vervuiling van de Europese zeeën terug te dringen en om investeringen in blauwe innovatie en blauwe bio-economie te ondersteunen. Het nieuwe Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur – en met name met het  platform “BlueInvest”  en het nieuwe  BlueInvest-fonds  – zal de transitie naar duurzamere waardeketens ondersteunen. Ook heeft de Commissie de lidstaten verzocht om vanaf nu tot 2027 investeringen voor een duurzame blauwe economie op te nemen in hun nationale plannen voor veerkracht en herstel en in hun nationale operationele programma's voor diverse EU-fondsen.

Meer informatie