Europese Commissie presenteert nieuwe strategie om bossen in de EU te beschermen

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert nieuwe strategie om bossen in de EU te beschermen

Met een nieuwe strategie voor bescherming en herstel van de bossen in de Europese Unie wil de Europese Commissie de uitstoot van broeikassen verminderen, meer koolstof verwijderen door natuurlijke putten en de multifunctionaliteit van bossen in de EU waarborgen.

Het gaat om de Mededeling over de  nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 (EN) van medio juli (COM(2021) 572), een vlaggenschipinitiatief van de  Europese Green Deal , die voortbouwt op de Biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2030 (Mededeling uit mei 2020; COM (2020) 380). Tegelijk met de EU-bosstrategie bracht de Commissie ook een Vragen en antwoorden overzicht uit over die strategie.

De bosstrategie draagt bij tot het eerder voorgestelde Fit-for-55-pakket maatregelen (zie ECER-bericht) dat beoogt de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie tegen 2030 met ten minste 55 procent te verminderen en om de EU in 2050 klimaatneutraal te maken. De strategie helpt de EU ook om de belofte na te komen om meer koolstof door natuurlijke putten te verwijderen overeenkomstig de Europese klimaatwet (zie ECER-bericht).
De bosstrategie wil de multifunctionaliteit van de bossen in de EU waarborgen door alle sociale, economische en milieuaspecten samen aan te pakken en benadrukt de cruciale rol van bosbouwers.

Achtergrond
Het behoud en herstel van bossen in de EU is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Bossen fungeren als koolstofputten en helpen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, bijvoorbeeld door steden af te koelen, te beschermen tegen zware overstromingen en door de gevolgen van droogte te beperken. Bossen zijn bovendien waardevolle ecosystemen die een groot deel van de biodiversiteit in Europa huisvesten. De ecosysteemdiensten van de bossen dragen bij tot gezondheid en welzijn door middel van waterregulering, voorziening van voedsel, medicijnen en materiaal. Ze verminderen het risico op rampen en verbeteren het toezicht op de stabilisatie en erosie van de bodem, lucht- en waterzuivering. Bossen zijn een plek voor recreatie, ontspanning en leren, en maken deel uit van de bestaansmiddelen in de EU-lidstaten. De bossen in Europa staan door tal van oorzaken onder druk. Redenen voor de Europese Commissie om de nieuwe bosstrategie aan te nemen.

Strategie voor bescherming, herstel en duurzaam beheer van bossen
De bosstrategie omvat een visie en concrete maatregelen om de kwantiteit en kwaliteit van de bossen in de EU te verhogen en de bescherming, het herstel en de veerkracht van de bossen te versterken. Dankzij acties ten aanzien van aanleg van grotere putten en voorraden zal meer koolstof gebonden kunnen worden, hetgeen de klimaatverandering kan helpen te beperken. De strategie beoogt om overgebleven bossen te beschermen, aangetaste bossen te herstellen en duurzaam beheer van bossen te bewerkstelligen met behoud van de vitale ecosysteemdiensten van bossen.

Ook bevordert de strategie de meest klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke bosbeheerpraktijken, benadrukt deze de noodzaak om het gebruik van houtachtige biomassa binnen duurzaamheidsgrenzen te houden en moedigt de strategie grondstofzuinig gebruik van hout aan.

Waarborgen van de multifunctionaliteit van de bossen in de EU
De strategie voorziet ook in de ontwikkeling van betalingsregelingen voor boseigenaren en -beheerders die alternatieve ecosysteemdiensten verstrekken, door bijvoorbeeld delen van hun bossen intact te houden. Dankzij onder andere het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kan meer gerichte steun worden verleend aan bosbouwers en voor de duurzame ontwikkeling van de bossen. De nieuwe beheerstructuur voor bossen creëert ruimte voor bespreking van de toekomst van de bossen in de EU voor de lidstaten, boseigenaren en -beheerders, de industrie, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld en helpt om waardevolle troeven voor de komende generaties te bewaren.

In de bosstrategie wordt een wetgevingsvoorstel aangekondigd om de controle van- en de rapportage en gegevensverzameling over bossen in de EU te verbeteren. Geharmoniseerde gegevensverzameling in de EU, in combinatie met strategische planning op het niveau van de lidstaten, zal een volledig beeld geven van de toestand, de evolutie en de verwachte toekomstige ontwikkelingen van de bossen in de EU. Dat is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat bossen hun vele functies op het gebied van klimaat, biodiversiteit en economie kunnen vervullen.

Tot slot gaat de strategie vergezeld van een routekaart voor het planten van drie miljard extra bomen in heel Europa tegen 2030 met volledige inachtneming van de ecologische beginselen (de juiste boom op de juiste plaats voor het juiste doel).

Meer informatie