Europese Commissie presenteert vernieuwde bodemstrategie

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert vernieuwde bodemstrategie

De vernieuwde bodemstrategie bevat een kader en concrete maatregelen voor de bescherming, het herstel en het duurzame gebruik van de bodems in de EU. De bodemstrategie bevat doelstellingen voor de middellange termijn, zoals het bestrijden van woestijnvorming. Daarnaast bevat de strategie ook doelstellingen voor de langere termijn, zoals het streven naar klimaatneutraliteit op het land tegen 2035.

Het gaat om de mededeling van de Europese Commissie inzake de bodemstrategie voor 2030 . Deze bodemstrategie is op 17 november 2021 gepresenteerd.

Achtergrond

Het rijke bodemerfgoed van de EU omvat een groot aantal bodemtypes (24 van de 32 grote bodemgroepen in de wereld), elk met zijn eigen identiteit en specifieke kenmerken. Een dergelijke rijkdom moet volgens de Europese Commissie worden beschermd. Naar schatting is zo’n 60 tot 70 procent van de bodems in de EU niet gezond. Land en bodem zijn volgens de Commissie namelijk nog steeds onderhevig aan ernstige aantastingsprocessen zoals erosie, verdichting, verontreiniging en verzilting. Deze schade is het gevolg van niet-duurzaam bodemgebruik en –beheer, overexploitatie en emissies van verontreinigende stoffen.

Investeren in preventie en herstel van bodemaantasting is volgens de Commissie vanuit economisch oogpunt zinvol. Gezonde bodems ondersteunen vele sectoren van de economie. Om gezonde bodems te kunnen verzekeren heeft de Commissie een vernieuwde bodemstrategie gepresenteerd. De bodemstrategie bevat een kader en concrete maatregelen voor de bescherming, het herstel en het duurzame gebruik van bodems. De bodemstrategie is nauw verbonden en werkt in synergie met het overige EU-beleid dat voortvloeit uit de Europese Green Deal .

Visie en doelstellingen van de bodemstrategie

De visie voor de bodems in de EU

Tegen 2050 moeten alle bodemecosystemen in de EU in gezonde staat zijn. Bescherming, duurzaam gebruik en herstel van de bodem moeten tegen 2050 de norm zijn. Een cruciale bodem draagt volgens de Commissie bij aan het bereiken van klimaatneutraliteit, het ontwikkelen van een schone en circulaire (bio)economie, het beschermen van de menselijke gezondheid en het ombuigen van biodiversiteitsverlies.

Doelstellingen op de middellange termijn (tegen 2030)

  1. Woestijnvorming bestrijden, aangetast land en aangetaste bodem herstellen, met inbegrip van land dat door woestijnvorming, droogte en overstromingen is aangetast;
  2. Herstel van significante gebieden met aangetaste en koolstofrijke ecosystemen, met inbegrip van bodems;
  3. Een netto verwijdering van broeikasgassen in de EU van 310 miljoen ton COW-equivalent per jaar bereiken;
  4. Tegen 2027 een goede ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater en een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater bereiken;
  5. Tegen 2030 moet er aanzienlijke vooruitgang zijn geboekt bij de sanering van verontreinigde gronden.

Doelstellingen op lange termijn tegen 2050

  1. Bodemverontreiniging moet worden teruggedrongen tot niveaus die niet langer als schadelijk voor de menselijke gezondheid en natuurlijke ecosystemen worden beschouwd;
  2. De totstandbrenging van een klimaatneutraal Europa en, als eerste stap, streven naar klimaatneutraliteit op het land in de EU tegen 2035;
  3. Een samenleving tot stand brengen die volledig is aangepast aan de onvermijdelijke effecten van de klimaatverandering.

Meer informatie: