Europese Commissie presenteert verslag over 2022 over prestaties van de EU op gebied van wetenschap, onderzoek en innovatie

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert verslag over 2022 over prestaties van de EU op gebied van wetenschap, onderzoek en innovatie

Uit het verslag blijkt dat onderzoek en innovatie van cruciaal belang zijn voor het scheppen van de duurzame en veerkrachtige toekomst die Europa nodig heeft. De digitale en de groene transitie zijn niet mogelijk zonder sterke onderzoeks- en innovatiesystemen.

Het gaat om het  verslag over 2022 over de prestaties van de EU op het gebied van wetenschap, onderzoek en innovatie, getiteld “Science, Research and Innovation Performance of the EU” (zie samenvatting (EN) alsmede de  website Commissie over het verslag). Het verslag analyseert de innovatieprestaties van de EU in een mondiale context en biedt inzicht in de wijze waarop onderzoeks- en innovatiebeleid kan bijdragen tot de opbouw van een inclusief, duurzaam, concurrerend en veerkrachtig Europa door de essentiële rol van onderzoek en innovatie als bron van welvaart en als katalysator voor verandering volop te benutten. Benadrukt wordt dat de coronapandemie en de Russische invasie van Oekraïne duidelijk tonen dat Europa beter voorbereid moet zijn om snel en adequaat te kunnen reageren op nieuwe, onverwachte uitdagingen.

Achtergrond
Het verslag “Science, Research and Innovation Performance of the EU” geeft een analyse van wat er speelt op het gebied van onderzoek en innovatie, en van de drijvende krachten daarachter. Het verslag verbindt een op indicatoren gebaseerde analyse met een diepgaande behandeling van actuele beleidsvraagstukken, en richt zich daarmee tot een breed publiek van beleidsmakers en analisten op het gebied van zowel onderzoek en innovatie als economische zaken en financiën. Het verslag over 2022 is de vierde editie van de tweejaarlijkse publicatie van het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van de Commissie. De vorige editie (2020) is hier te vinden.

Het verslag 2022
Het verslag presenteert vijf manieren waarop wetenschap kan helpen een duurzaam, concurrerend en veerkrachtig Europa op te bouwen. Dit kan met beleid dat:

  • bijdraagt aan de verwezenlijking van de groene en digitale economie, voor welvarende samenlevingen waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten;
  • de EU voorbereidt op veranderingen, zowel veranderingen die zich nu al aandienen als onverwachte ontwikkelingen, met goed beveiligde economieën, gediversifieerde toeleveringsketens en kennis die zal helpen toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden;
  • sterker investeert in mensen, bedrijven en instellingen bij het zoeken naar oplossingen;
  • personen en organisaties met elkaar in contact brengt zodat zij toegang krijgen tot vaardigheden en kennis, deze met elkaar kunnen delen en aldus de verschillen tussen regio's en landen kunnen verkleinen, om een sterker innovatiestelsel op te bouwen;
  • zorgt voor het scheppen van de juiste institutionele en financiële randvoorwaarden, met participatie van de burgers, om prioritaire gebieden aan te pakken.

Uit het verslag over 2022 blijkt dat de EU mondiaal gezien een sterke speler blijft op het gebied van wetenschappelijke productie en technologische output. Zo is de EU goed voor ongeveer 18 procent van de wereldwijde investeringen in onderzoek en ontwikkeling en 21 procent van de wereldwijd meest geciteerde wetenschappelijke publicaties.
Wat de technologische output betreft, is de EU wereldwijd toonaangevend op klimaatgebied, met 23 procent van de totale octrooiaanvragen. Ook levert de EU een belangrijke bijdrage aan andere gebieden, zoals bio-economie (23 procent) en gezondheid (17 procent). Deze sterke positie wordt wel uitgehold omdat de belangrijkste handelspartners van de EU hun innovatieprestaties de afgelopen jaren sneller hebben verbeterd.
De investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) in de EU daalden tijdens de crisis, waarbij er aanzienlijke verschillen bestonden tussen de afzonderlijke sectoren. De topinvesteerders in O&O in de EU op het gebied van gezondheid en ICT-diensten hebben hun O&O-investeringen tussen 2019 en 2020 opgevoerd (met 10,3 respectievelijk 7,2 procent), maar de topinvesteerders in O&O in de EU in andere sectoren hebben hun O&O-investeringen tijdens de crisis teruggeschroefd; zie bijvoorbeeld de ICT-aanbieders (-3,6 procent) en de lucht- en ruimtevaart (-22,6 procent).

Het verslag stelt dat de afnemende dynamiek van het bedrijfsleven in de EU  gevolgen heeft voor innovatie en economische groei. Verbetering van het ondernemingsklimaat en de innovatiecapaciteit van de EU vraagt om hernieuwde daadkracht bij het aanpakken van al lang bestaande knelpunten. Denk aan tekortkomingen in de toegang tot financiering, regelgevingskaders die innovatie belemmeren, de hardnekkige kloof tussen sterk presterende ondernemingen en achterblijvers, en problemen met het aantrekken en behouden van talent. Dergelijke kwesties komen ook aan bod in de  mededeling van de Commissie van 5 juli 2022 over een nieuwe  Europese innovatieagenda (zie dit ECER-bericht) .

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Onderzoek en technologie