Europese Commissie presenteert voorstel tot aanscherping van de CO₂-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert voorstel tot aanscherping van de CO₂-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

De Europese Commissie heeft op 14 februari 2023 aangescherpte CO₂-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens, stadsbussen en langeafstandsbussen) voorgesteld. Deze aangescherpte emissienormen moeten ervoor zorgen dat dit segment van de vervoerssector zijn bijdrage levert aan de overgang naar emissievrije mobiliteit.

Achtergrond

De emissies in de sector zware bedrijfsvoertuigen zijn volgens de Commissie sinds 2014 elk jaar gestegen, met uitzondering van 2020 als gevolg van de Covid-19-pandemie. De emissies nemen vooral in de vrachtsector sterk toe, voornamelijk als gevolg van de groeiende vraag naar wegvervoer, die naar verwachting in de toekomst zal blijven stijgen. In 2019 waren de emissies van het vrachtvervoer 44 procent hoger dan de emissies van de luchtvaartsector en 37 procent hoger dan de emissies van het zeevervoer.

De overgrote meerderheid van de zware bedrijfsvoertuigen in het EU-wagenpark (99 procent) rijdt momenteel op verbrandingsmotoren, die grotendeels worden aangedreven door ingevoerde fossiele brandstoffen, zoals diesel. Dit vergroot volgens de Commissie de energieafhankelijkheid van de EU en de huidige volatiliteit van de energiemarkt.

De huidige emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen zijn vastgelegd in verordening (EU) 2019/1242, maar zijn volgens de Commissie niet meer geschikt voor de nieuwe klimaatdoelstellingen van de EU (zoals vastgelegd in de Europese Klimaatwet). De bestaande regels geven volgens de Commissie geen voldoende duidelijk lange-termijnsignaal af aan investeerders en vormt geen goede weerspiegeling van de nieuwe realiteit in de energiesector en de snelle ontwikkelingen in de mondiale industrie voor zware bedrijfsvoertuigen. Op 14 februari 2023 heeft de Commissie daarom een voorstel gepresenteerd om de CO₂-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen aan te scherpen.

Inhoud van het voorstel

Het voorstel van de Commissie omvat de geleidelijke invoering van de volgende strengere CO2-emissienormen voor alle nieuwe zware bedrijfsvoertuigen met gecertificeerde CO2 -emissies, ten opzichte van de waarden van 2019:

  • 45 procent emissiereductie vanaf 2030;
  • 65 procent emissiereductie vanaf 2035;
  • 90 procent emissiereductie vanaf 2040.

Om een snellere uitrol van emissievrije bussen in steden te stimuleren, stelt de Commissie ook voor om alle nieuwe stadsbussen tegen 2030 emissievrij te maken.

In overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal en REPowerEU zal dit voorstel ook een positief effect hebben op de energietransitie door de vraag naar ingevoerde fossiele brandstoffen te verlagen en energiebesparingen en -efficiëntie in de vervoerssector van de EU te verbeteren. Het voorstel zal voordelen opleveren voor gebruikers en ondernemers in de Europese vervoerssector door de brandstofkosten en de totale eigendomskosten te verlagen, en zal zorgen voor een bredere inzet van energie-efficiëntere voertuigen. Ook zal het de luchtkwaliteit verbeteren, met name in steden, evenals de gezondheid van de Europese burgers.

Bovendien is deze sector van cruciaal belang om de Europese industrie voor schone technologie te ondersteunen en het internationale concurrentievermogen te versterken. De EU is marktleider wat de productie van vrachtwagens en bussen betreft en een gemeenschappelijk juridisch kader zou die positie ook voor de toekomst veiligstellen. De herziene normen geven met name een duidelijk signaal af voor de lange termijn, als leidraad voor EU-investeringen in innovatieve emissievrije technologieën en stimulans voor de uitrol van oplaad- en tankinfrastructuur.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Emissienormen voor belangrijke bronnen van luchtverontreiniging
  • Persbericht van de Europese Commissie