Europese Commissie presenteert wetgevingsvoorstel voor de herziening van de richtlijn langdurig ingezetenen

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert wetgevingsvoorstel voor de herziening van de richtlijn langdurig ingezetenen

Door een vereenvoudiging van de voorwaarden zal het gemakkelijker worden om de status van langdurig ingezetene te verkrijgen. Daarnaast worden de rechten van langdurig ingezetenen en hun gezinsleden versterkt. Verder bevat het wetgevingsvoorstel een aantal bepalingen om gelijke voorwaarden te creëren tussen de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen en nationale verblijfsvergunningen voor permanent ingezetenen.

Achtergrond

De richtlijn langdurig ingezetenen (richtlijn 2003/109) stelt de voorwaarden vast waaronder onderdanen van derde landen, die legaal en onderbroken in een lidstaat hebben verbleven, de status van ‘langdurig ingezetene van de EU’ (EU-LTR) kunnen verkrijgen.

De voordelen van die status zijn talrijk: de status is permanent, verleent gelijke behandelingsrechten op vele gebieden en het biedt een betere bescherming tegen uitzetting. Daarnaast beschikken derdelanders met die status over de mogelijkheid om naar andere lidstaten te reizen en aldaar te verblijven. Dat reis- en verblijfsrecht is echter geen automatisch recht, maar is onderworpen aan bepaalde voorwaarden.

In 2019 heeft de Europese Commissie een evaluatie van de richtlijn langdurig ingezetenen afgerond. Die evaluatie bracht een aantal tekortkomingen aan het licht, alsook praktische problemen in verband met de toepassing van de richtlijn door de lidstaten. Om die tekortkomingen en praktische problemen aan te pakken heeft de Europese Commissie op 27 april 2022 een wetgevingsvoorstel gepresenteerd om de richtlijn langdurig ingezetenen te herzien. 

Belangrijkste wijzigingen

Cumulatie van verblijfsperioden

Het wetgevingsvoorstel is erop gericht om het gemakkelijker te maken om de status van langdurig ingezetene te verkrijgen. Met name door onderdanen van derde landen toe te staan verblijfsperioden in verschillende lidstaten te cumuleren om te voldoen aan de eis van vijf jaar legaal verblijf. Maar ook door te verduidelijken dat alle perioden van legaal verblijf volledig moeten worden meegerekend, met inbegrip van verblijfsperioden als student, als begunstigde van tijdelijke bescherming of verblijfsperioden om andere tijdelijke redenen. Perioden van legaal verblijf in het kader van een visum voor kort verblijf mogen niet worden meegeteld.

Versterking van de rechten van langdurig ingezetenen

Het wetgevingsvoorstel beoogt ook de rechten van langdurig ingezetenen en hun gezinsleden te versterken. Langdurig ingezetenen van de EU moeten onder meer hetzelfde recht hebben als eigen onderdanen met betrekking tot de aankoop van particuliere huisvesting.

EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen en nationale verblijfsvergunningen

Het wetgevingsvoorstel voorziet ook in een mechanisme om gelijke voorwaarden te creëren tussen de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen en de nationale verblijfsvergunningen voor permanent ingezetenen op het gebied van procedures, gelijke behandelingsrechten en toegang tot informatie. Die gelijke voorwaarden zorgen ervoor dat onderdanen van derde landen een reële keuze hebben tussen de twee soorten vergunningen.

Meer informatie: