Europese Commissie publiceert de resultaten van de evaluatie van de staatssteunregels voor de uitrol van breedbandnetwerken

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert de resultaten van de evaluatie van de staatssteunregels voor de uitrol van breedbandnetwerken

In de evaluatie is onderzocht hoe het huidige stelsel van staatssteunregels voor de uitrol van breedbandnetwerken functioneert. Ook is nagegaan in hoeverre de regels, in het licht van recente technologische ontwikkelingen en veranderingen in de markt, nog actueel zijn.

Het gaat om de Evaluatie van de EU-staatssteunregels voor de uitrol van breedbandnetwerken (Engelstalig) die op 7 juli 2021 is gepubliceerd.

In de evaluatie is het functioneren van de EU-richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken (hierna: de EU-richtsnoeren) en van artikel 52 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) betreffende steun voor breedbandinfrastructuur, getoetst. Hierbij is enerzijds gekeken naar de vraag of deze regels op dit moment adequaat zijn, en anderzijds naar de toekomstbestendigheid van deze regels. Dit laatste is onderzocht om tegemoet te komen aan technologische ontwikkelingen op dit gebied en in het licht van de Europese ambities op het gebied van de digitale transitie zoals vervat onder meer in de Commissiemededeling “Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium”. De evaluatie is gebaseerd op een analyse van de Europese Commissie zelf, onderzoek van een externe partij, en consultaties met belanghebbenden.

Uitkomst van de evaluatie

De uitkomst van de evaluatie is dat het staatssteunkader voor de uitrol van breedbandnetwerken op hoofdlijnen goed functioneert. In algemene zin zijn de bestaande regels dus geschikt om hun doel, dat bestaat in het stimuleren van de uitrol van dergelijke netwerken in de regio’s waar dit het hardst nodig is, te verwezenlijken. Desondanks is er nog ruimte voor verbetering van deze regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan aanpassingen die aansluiten bij nieuwe wetgeving, technologische ontwikkelingen en recent gestelde doelstellingen van de Europese Commissie zoals de Europese Green Deal en de EU-ambities op het gebied van connectiviteit . Twee concrete voorbeelden voor verbetering die in de evaluatie worden genoemd zijn:

  • Er kan meer worden verduidelijkt hoe de EU-richtsnoeren kunnen worden toegepast bij (staatssteun voor) de uitrol van mobiele infrastructuur en breedband. De huidige en verwachte zeer hoge snelheden en belangrijke kwalitatieve kenmerken van breedbandinfrastructuur zullen waarschijnlijk van invloed zijn op het evenwicht dat moet worden gevonden tussen het interveniëren met overheidsmiddelen om eindgebruikers te voorzien van infrastructuur met aanzienlijk betere prestaties en het beschermen van bestaande of geplande investeringen;
  • Naarmate diensten zich ontwikkelen en op grote schaal worden gebruikt, zal daarnaast de behoefte aan en de vraag naar breedbandinfrastructuur van hoge kwaliteit toenemen, volledig in lijn met de EU-beleidsdoelstellingen voor de digitale transformatie. Er kan dan ook meer rekening worden gehouden met de strategische doelstellingen van de Europese Commissie. Een voorbeeld hiervan is de Europese Green Deal, in het kader waarvan de keuze kan worden gemaakt om lidstaten toe te laten om, bij de staatssteuntoets op grond van de EU-richtsnoeren, energieverbruik en milieuvriendelijkheid bij de uitrol van breedbandnetwerken mee te wegen.
     

Hoe nu verder?

In het najaar van 2021 zal de Europese Commissie een openbare raadpleging over het ontwerp van de herziene richtsnoeren plaatsvinden. Bij de herziening van de bestaande richtsnoeren houdt de Commissie rekening met de resultaten van de evaluatie. In de komende weken zal de Commissie een stappenplan publiceren en belanghebbenden uitnodigen om hun standpunten over de herziene EU-richtsnoeren kenbaar te maken.

De Commissie streeft ernaar om herziene richtsnoeren vast te stellen die overheidsinterventies bij de uitrol van breedband verder mogelijk zullen maken om daarmee te zorgen voor een eerlijke digitale transformatie van de EU, in overeenstemming met het EU-Next-Generation-Programma en met de EU-Digitale strategie.

Meer informatie