Europese Commissie publiceert evaluatieverslag van de Concessierichtlijn

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert evaluatieverslag van de Concessierichtlijn

De late omzetting van de richtlijn door alle lidstaten verhindert volgens de evaluatie op dit moment een volledige beoordeling van de werking van de richtlijn en van de daarin onderzochte uitsluitingen van de watersector. Er is meer ervaring met de richtlijn nodig om de werking ervan volledig te kunnen beoordelen. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van de uitsluiting van de watersector van het toepassingsgebied van de richtlijn. Wel wijzen de waargenomen tendensen op grotere transparantie met betrekking tot concessieovereenkomsten, grotere deelname van kleine en middelgrote ondernemingen aan concessies en grotere bestuurlijke capaciteit voor toezicht op overheidsopdrachten en concessies op nationaal niveau.

Het gaat om het op 28 juli 2023 door de Europese Commissie gepresenteerde verslag (COM(2023) 460) en bijbehorend Werkdocument van de Commissie (SWD(2023) 267) (EN) over de werking van Richtlijn 2014/23/EU betreffende de gunning van concessieopdrachten en over de gevolgen voor de interne markt van de uitsluitingen in artikel 12 (over de watersector) van die richtlijn. Zie voor een samenvatting en meer informatie ook deze websitepagina’s van de Europese Commissie.

Richtlijn 2014/23/EU betreffende de gunning van concessieopdrachten (de "concessierichtlijn") werd vastgesteld om het ontbreken van een coherent, alomvattend kader voor concessies op EU-niveau aan te pakken. Het doel van de richtlijn is te voorzien in een duidelijk rechtskader dat het gebruik van concessies bevordert en tegelijkertijd de markttoegang voor bedrijven verbetert door te zorgen voor transparantie en eerlijkheid in gunningsprocedures. Volgens artikel 53, lid 4 van de richtlijn moet de Commissie "de werking van deze richtlijn te evalueren en [...] verslag uit brengen aan het Europees Parlement en de Raad". Volgens artikel 53, lid 3 is de Commissie verplicht "de economische gevolgen voor de interne markt van de uitsluiting [van de watersector]" van het toepassingsgebied van de richtlijn te beoordelen.

In het nu gepubliceerde verslag worden de belangrijkste bevindingen van die evaluatie, toetsing en beoordeling gepresenteerd. Het verslag is gebaseerd op informatie uit het werkdocument van de diensten van de Commissie over de toepassing van de richtlijn (het SWD-document), dat in samenhang met het verslag moet worden gelezen.

Gezien het feit dat de laatste implementatie van de richtlijn in EU-lidstaten in 2020 plaatsvond is het nog te vroeg om te concluderen of aan alle doelstellingen van de concessierichtlijn is voldaan. Wel hebben alle lidstaten de richtlijn inmiddels omgezet en de noodzakelijke autoriteiten en structuren opgericht om goede en efficiënte implementatie van de richtlijn te verzekeren. De richtlijn heeft meer transparantie in het gunningsproces bewerkstelligd. Er worden meer concessieopdrachten aangekondigd en concessieopdrachten met hogere waarde worden hoofdzakelijk na mededingingsopenstelling gegund. Tot dusver heeft de EU-concessiemarkt niet veel grensoverschrijdende deelnames tot stand gebracht. Het niveau van deelname vanuit het midden en kleinbedrijf bij concessieopdrachten is de laatste vijf jaar gestegen, hoewel het aandeel van het MKB in de concessiemarkt relatief klein blijft vergeleken bij hun deel in de algemene economie. Ook speelt het feit dat bij concessies investeringen en risico’s voornamelijk aan de kant van de concessiehouder meebrengen, in dit MKB verband een belangrijke rol. Tot slot bevat de evaluatie nog specifieke conclusies over concessieverlening in bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld de energie- en (specifiek geëvalueerde uitsluitingen in de) watersector.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Aanbesteden