Europese Commissie registreert vier nieuwe burgerinitiatieven

Contentverzamelaar

Europese Commissie registreert vier nieuwe burgerinitiatieven

De nieuwe Europese burgerinitiatieven betreffen onder meer toegang tot actuele informatie bij bushaltes, het recht om geïnformeerde beslissingen te nemen over gezondheidszorg en behandeling, een recht op onderwijs over Europees burgerschap en de oprichting van een Europese milieuautoriteit.

De Europese Commissie heeft op 8 november 2023 besloten om vier nieuwe Europese burgerinitiatieven te registreren. Het gaat om:

De organisatoren van het initiatief “EU Live Bus Stop Info” pleiten ervoor QR-codes weer te geven bij bushaltes in de EU-lidstaten, zodat passagiers toegang krijgen tot realtime-informatie over dienstregelingen, routes, vertragingen en updates. Het initiatief heeft tot doel bij te dragen tot groenere steden door vervoer per bus aan te moedigen en filevorming en emissies terug te dringen.

Het initiatief “Trust and Freedom” vraagt om maatregelen met betrekking tot geïnformeerde toestemming, menselijke waardigheid, vrijheid en lichamelijke autonomie. Het initiatief betreft met name het recht om geïnformeerde beslissingen te nemen over gezondheidszorg en behandelingsopties, vrije toestemming en betere toegang tot informatie. Ook wordt gevraagd om maatregelen ter verbetering van de transparantie en de toegang tot informatie in de besluitvormingsprocessen van de EU.

Het initiatief “I'm Going European: An ECI to Connect your National and European Citizenship” heeft tot doel een recht op onderwijs over Europees burgerschap, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat in te voeren en dit recht te versterken door een verplichting inzake Europese burgerschapsvorming op te nemen in de EU-wetgeving inzake vrij verkeer. Ook zou een EU-burgerschapsstatuut moeten worden vastgesteld en een expertisecentrum worden opgericht voor de uitwisseling van beste praktijken en opleiding van leraren.

De organisatoren van het initiatief “Creation of a European Environment Authority” pleiten voor de oprichting van een Europese milieuautoriteit, als opvolger van het Europees Milieuagentschap, of als nieuwe autoriteit. Deze autoriteit zou bevoegd zijn om: bindende administratieve besluiten te nemen, toezicht te houden op activiteiten met gevolgen voor het milieu, en sancties op te leggen wegens milieuverontreiniging.

Achtergrond
Het Europees burgerinitiatief is ingevoerd op grond van het Verdrag van Lissabon. Met een burgerinitiatief kunnen burgers invloed uitoefenen op de Europese agenda. Het Europees burgerinitiatief is in april 2012 officieel van start gegaan. Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen ten minste één miljoen burgers, die uit ten minste zeven EU-lidstaten afkomstig zijn, de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarvoor zij bevoegd is. Om ontvankelijk te worden verklaard op grond van de EBI-verordening nr. 2019/788, mag de voorgestelde actie 1) niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, 2) niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk zijn, en 3) niet kennelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

In totaal heeft de Europese Commissie inmiddels 107 burgerinitiatieven geregistreerd. Aangezien de voornoemde vier Europese burgerinitiatieven elk voldoen aan de formele voorwaarden van de wetgeving, is de Commissie van mening dat zij juridisch ontvankelijk zijn. De Commissie heeft in dit stadium de inhoud van de vier initiatieven nog niet nader bekeken.

Na het moment van registratie hebben de organisatoren van de vier initiatieven nu zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Als het betreffende Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten verzamelt, moet de Europese Commissie vervolgens reageren en gemotiveerd beslissen of zij ingaat op het verzoek.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier – Europees burgerinitiatief (EBI)