Europese Commissie start twee nieuwe onderzoeken onder de FSR

Contentverzamelaar

Europese Commissie start twee nieuwe onderzoeken onder de FSR

De twee nieuwe onderzoeken in het kader van de Verordening buitenlandse subsidies (FSR) hebben betrekking op de mogelijk marktverstorende rol van buitenlandse subsidies aan inschrijvers in een Roemeense openbare aanbestedingsprocedure voor het ontwerp, bouw en exploitatie van een zonnepanelenpark. De Commissie zal met het onderzoek beoordelen of de betrokken marktdeelnemers een oneerlijk voordeel hebben genoten om overheidsopdrachten in de EU te winnen.

De twee betreffende diepgaande onderzoeken die op 3 april 2024 in het kader van de Verordening buitenlandse subsidies (Foreign Subsidies Regulation, hierna: FSR) werden ingeleid, volgen op kennisgevingen van enerzijds de Enevo-groep, waaronder LONGi Solar Technologie GmbH, en anderzijds Shanghai Electric UK Co. Ltd. en Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. De onderliggende openbare aanbestedingsprocedure betreft een procedure van een Roemeense aanbestedende dienst (Societatea PARC fotovoltaic ROVINARI EST S.A.) voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van een fotovoltaïsch park in Roemenië met een geïnstalleerd vermogen van 110 MW. Het project wordt gedeeltelijk gefinancierd door het moderniseringsfonds van de EU.

Volgens de FSR zijn ondernemingen verplicht hun openbare aanbestedingen in de EU aan te melden wanneer de geraamde waarde van de opdracht meer dan 250 miljoen euro bedraagt en wanneer de onderneming in de drie jaar voorafgaand aan de aanmelding ten minste 4 miljoen euro aan buitenlandse financiële bijdragen uit ten minste één derde land is toegekend.

De Europese Commissie heeft eerst voorlopig onderzoek van alle opmerkingen verricht en achtte het daarna gerechtvaardigd om een diepgaand onderzoek in te stellen voor eerdergenoemde twee bieders in de aanbestedingsprocedure, aangezien er volgens de Commissie voldoende aanwijzingen zijn dat buitenlandse subsidies zijn toegekend die de interne markt verstoren. Tijdens het nu volgende diepgaande onderzoek zal de Commissie de vermeende buitenlandse subsidies nader beoordelen en alle informatie inwinnen die nodig is om vast te stellen of zij de ondernemingen in staat hebben gesteld om in antwoord op een inschrijving een onrechtmatig voordelige offerte in te dienen. Een dergelijke aanbieding zou ertoe kunnen leiden dat andere ondernemingen die deelnemen aan de openbare aanbestedingsprocedure, verkoopkansen verliezen.   

Volgens de FSR kan de Commissie aan het einde van haar diepgaande onderzoek i) door de onderneming voorgestelde verbintenissen aanvaarden indien deze de verstoring volledig en effectief verhelpen, ii) de gunning van de opdracht verbieden, of iii) een besluit nemen om geen bezwaar te maken.

Beide consortia hebben op 4 maart 2024 een volledige aanmelding onder de FSR ingediend. De Commissie heeft vanaf die datum 110 werkdagen de tijd om een besluit te nemen. Het besluit van 3 april om het onderzoek in te leiden en het toekomstige definitieve besluit van de Commissie na goedkeuring zal bekend worden gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Onderzochte ondernemingen
Het eerste onderzochte consortium bestaat uit Enevo Group en LONGi Solar Technologie GmbH. Enevo Group, de leider van het consortium, is een in Roemenië gevestigde aanbieder van ingenieurs- en adviesdiensten. Longi Solar Technologie GmbH is een nieuw opgerichte, volledig in handen zijnde en volledig gecontroleerde Duitse dochteronderneming van LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, een leverancier van fotovoltaïsche oplossingen op zonne-energie, die genoteerd is aan de beurs van Hongkong. Zowel LONGi Solar als LONGi Green Energy zijn actief in de ontwikkeling, productie en service van zonnepanelen, -cellen en -modules.

Het tweede onderzochte consortium bestaat uit Shanghai Electric UK Co. Ltd. en Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Beide ondernemingen zijn voor 100 procent eigendom van en staan onder zeggenschap van Shanghai Electric Group Co. Ltd, een staatsonderneming van de Volksrepubliek China. Zij is uiteindelijk eigendom van en staat onder zeggenschap van het Shanghai-overheidscomité voor toezicht op en beheer van de industrie, een staatsentiteit die ondergeschikt is aan de centrale overheid van China. Shanghai Electric UK Co., Ltd. en Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. zijn mondiale leveranciers van industriële oplossingen op het gebied van energie, productie en de integratie van digitale intelligentie. Zij verlenen diensten op het gebied van wind-, zonne- en waterstofopslag, alsook een geïntegreerd proces van opwekking, net, belasting en opslag.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie: FSR
ECER-dossier: Handelspolitiek – FSR
ECER-bericht:
Eerste FSR-onderzoek van Europese Commissie afgesloten  (29 maart 2024)