Europese Commissie start vijf nieuwe missies op het gebied van klimaat en gezondheid

Contentverzamelaar

Europese Commissie start vijf nieuwe missies op het gebied van klimaat en gezondheid

In de Mededeling over EU-Missies die de Europese Commissie heeft uitgebracht in het kader van het Horizon Europa programma, wordt een vijftal thema’s benoemd voor missies die in 2030 tot oplossingen voor wereldwijde problemen moeten gaan leiden. Het gaat om de missies over aanpassing aan klimaatverandering, de bestrijding van kanker, gezonde oceanen en zeeën, klimaatneutrale, groene en slimme steden en een bodemdeal voor Europa.

Achtergrond
In het  strategisch plan van Horizon Europa  worden de vijf missies geïdentificeerd. Medio 2021 keurde de Commissie de individuele plannen voor de missies al goed. Het eerste  werkprogramma  van Horizon Europa voor de periode 2021-2022, dat  in juni 2021 werd gepubliceerd , bevat een reeks acties die de basis voor de uitvoering van de missies vormen. Het werkprogramma wordt voor het einde van 2021 bijgewerkt met een volledige onderzoeks- en innovatieagenda. In de eind september door de Commissie vastgestelde mededeling over EU-missies  (EN) geeft de Commissie groen licht voor de start van de missies. Ook zijn de uitvoeringsplannen voor de vijf missies gepubliceerd (EN).

De vijf EU-missies
De vijf  EU-missies  betreffen een nieuwe en innovatieve manier om samen te werken in het kader van  Horizon Europa en beogen het leven van mensen in Europa en daarbuiten te verbeteren. EU-missies kennen ambitieuze, inspirerende doelstellingen voor de aanpak van grote problemen op het gebied van gezondheid, klimaat en het milieu. De missies zijn ook een samenwerkingsvorm in het bredere EU-beleid, waarbij verschillende diensten van de Commissie onder het gezag van negen leden van het college worden samengebracht. De missies ondersteunen onderzoek op de belangrijkste prioriteiten van de Commissie en zoeken oplossingen voor een aantal van de grootste uitdagingen op betreffende terreinen. Zij zijn een nieuw instrument dat verschillende acties omvat, zoals onderzoeks- en innovatieprojecten, beleidsmaatregelen en wetgevingsinitiatieven, en bedoeld om binnen een bepaalde termijn concrete doelstellingen met een grote maatschappelijke impact te bereiken.

Meer gekwantificeerd moeten de vijf missies tegen 2030 oplossingen voor grote wereldwijde problemen opleveren:

  1. Aanpassing aan klimaatverandering:  ten minste 150 Europese regio's en gemeenschappen worden geholpen om tegen 2030 klimaatbestendig te worden. Er zal 100 miljoen euro ter beschikking worden gesteld voor grootschalige demonstraties van aan lokale omstandigheden aangepaste oplossingen voor gevaren die door de klimaatverandering worden veroorzaakt, zoals overstromingen;
  2. Kanker:  samenwerking met het Europees kankerbestrijdingsplan om het leven van meer dan 3 miljoen mensen tegen 2030 te verbeteren door preventie, genezing en oplossingen om langer en beter te leven. Er wordt een nieuw model voor gezamenlijk bestuur ontwikkeld om te zorgen voor een systematische en doeltreffende integratie van onderzoek, innovatie en beleidsontwikkelingen op het gebied van kanker in Europa;
  3. Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren:  om de oceanen en wateren tegen 2030 te herstellen. Er zal een netwerk van "vuurtorens” op zee- en rivierbekkenschaal tot stand worden gebracht om de missie uit te voeren en de netwerken van beschermde mariene gebieden uit te breiden;
  4. Klimaatneutrale en slimme steden:  100 steden zullen worden geselecteerd om hun inwoners te betrekken bij het opstellen van “klimaatstadcontracten” om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn;
  5. Bodemdeal voor Europa:  100 "levende laboratoria" en "vuurtorens" worden in het leven geroepen om het voortouw te nemen in de transitie naar gezonde bodems tegen 2030. Mensen worden gestimuleerd om deel te nemen aan burgerwetenschapsinitiatieven om collectief de bodemgezondheid te verbeteren.

EU-missies binnen Horizon Europa en daarbuiten
Missies zijn een nieuwe samenwerkingsaanpak en bieden een mandaat om binnen een bepaalde termijn specifieke doelstellingen te bereiken. Ook genereren zij impact  door onderzoek en innovatie een nieuwe rol te geven, nieuwe vormen van governance en samenwerking toe te passen en burgers (inclusief jongeren) op een nieuwe manier te betrekken.

De missies hebben hun oorsprong in  Horizon Europa , maar hun uitvoering zal veel verder gaan dan onderzoek en innovatie om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en het leven van de Europeanen te verbeteren. Het vernieuwende en de toegevoegde waarde van de missies, is dat zij verschillende instrumenten, businessmodellen en publieke en particuliere investeringen op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau samenbrengen. Steun van andere Europese en nationale programma's is essentieel voor het succes van de missies. Voor elke missie wordt op basis van de opdracht en het uitvoeringsplan een termijn en budget bepaald.

Burgers  worden rechtstreeks betrokken en lidstaten, regio's en verschillende belanghebbenden uit de openbare en particuliere sector zullen zich in het kader van de missies inzetten om blijvende resultaten voor alle EU-burgers te behalen.

De missies ondersteunen prioriteiten van de Commissie, zoals de  Europese Green Deal een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk , het  Europese Kankerbestrijdingsplan een economie die werkt voor de mensen  en het  Nieuw Europees Bauhaus . Zo is de klimaatmissie al een concreet element van de nieuwe  strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering , maakt de kankermissie deel uit van het  Europese kankerbestrijdingsplan  en is de bodemmissie een vlaggenschipinitiatief van de  langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU . Ook wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de recent gepubliceerde speciale Eurobarometer over wetenschap en technologie . 

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
Europese Commissie : website over de EU-missies
Europese Commissie : vragen en antwoorden over de EU-missies
ECER-dossier : onderzoek en technologie -Horizon Europa