Europese Commissie stelt herziene richtlijn over energieprestatie van gebouwen voor

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt herziene richtlijn over energieprestatie van gebouwen voor

Het voorstel beoogt de energieprestatievoorschriften voor gebouwen af te stemmen op de Europese Green Deal en het gebouwenbestand in de Europese Unie tegen 2050 koolstofarm te maken. De renovatie van woningen, scholen, ziekenhuizen, kantoren en andere gebouwen in Europa wordt vergemakkelijkt waardoor de uitstoot van broeikasgassen terug kan worden gedrongen, energierekeningen kunnen worden verlaagd en de levenskwaliteit kan verbeteren.

Het gaat om het voorstel voor een herziening van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EN) (COM (2021) 802) van 15 december 2021. Het volgt mede uit de renovatiegolfstrategie die de Europese Commissie in oktober 2020 presenteerde (zie ook persbericht en website (EN) van de Commissie over de renovatiegolfstrategie). Tegelijk met het richtlijnvoorstel bracht de Commissie ook een Q&A en factsheet (EN) uit over energieprestatie en een aantal bijlagen (EN) bij het richtlijnvoorstel (zie ook website (EN) van de Commissie over energieprestatie).

Naast het richtlijnvoorstel over de energieprestatie van gebouwen publiceerde de Commissie medio december ook nog een werkdocument van de diensten van de Commissie over duurzame bouw met een beschrijving van mogelijke scenario's voor een transitietraject naar een veerkrachtiger, groener en digitaler bouwecosysteem. Lidstaten, belanghebbende partijen uit de sector en alle andere relevante spelers worden uitgenodigd om actief mee te werken aan een visie voor de toekomst van het bouwecosysteem. Aanvullende informatie, standpunten, ideeën voor concrete acties, verbintenissen en investeringen kunnen worden ingediend via een EU-enquête, die hierover loopt tot en met 28 februari 2022.

Achtergrond
Het voorstel voor herziening van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen maakt deel uit van de “Fit for 55”-voorstellen van de Commissie (zie ook dit ECER-bericht) om de Europese Green Deal en de Europese klimaatwet te verwezenlijken. Zij vormt een aanvulling op de andere onderdelen van het in juli 2021 aangenomen pakket dat naar een emissievrij gebouwenbestand tegen 2050 streeft. Het gaat om een belangrijk wetgevingsinstrument om de decarbonisatiedoelstellingen van 2030 en 2050 te verwezenlijken.

De Commissie wil de energiearmoede terugdringen. Er zijn in de EU teveel gebouwen die te veel energie verbruiken (ten minste 2,5 maal meer dan een gemiddeld gebouw) en zo de energierekening van gezinnen omhoog duwen. Dit wordt ook bezien in de huidige context van hoge energieprijzen. Bewoners van de slechtst presterende gebouwen en zij die in energiearmoede leven, zouden volgens de Commissie baat hebben bij gerenoveerde en betere gebouwen en lagere energiekosten en beter beschermd zijn tegen verdere prijsstijgingen en volatiliteit op de markt.

Met verhoging van de renovatiegraad creëert de herziene richtlijn ook lokale werkgelegenheid en helpt deze innovatie te verspreiden en kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. Sterkere renovatie vraagt tevens om voldoende capaciteit en geschoolde arbeidskrachten.

Het richtlijnvoorstel betreffende energieprestatie van gebouwen
Volgens het voorstel moeten vanaf 2030 alle nieuwe gebouwen emissievrij zijn. Voor alle nieuwe openbare gebouwen geldt dat deze al vanaf 2027 emissievrij moeten zijn. Dit betekent dat gebouwen weinig energie mogen verbruiken, zoveel mogelijk gebruik moeten maken van hernieuwbare energiebronnen, ter plaatse geen koolstof uit fossiele brandstoffen mogen uitstoten en een energieprestatiecertificaat moeten hebben waarop hun aardopwarmingspotentieel op basis van hun uitstoot gedurende hun volledige levenscyclus is vermeld.

Wat renovatie betreft, bevat het voorstel nieuwe minimumnormen voor energieprestaties op EU-niveau. D e slechtst presterende 15 % van het gebouwenbestand van elke lidstaat moet worden opgewaardeerd van score G van het energieprestatiecertificaat naar ten minste score F tegen 2027 voor gebouwen die niet voor bewoning zijn bestemd, en tegen 2030 voor woongebouwen. Er wordt maximaal ingezet op de mogelijkheden om gebouwen koolstofarm te maken en de energiearmoede te verlichten.

Energieprestatiecertificaten verschaffen informatie over energieverbruik en zijn een belangrijke leidraad voor investeerders, kopers of huurders. Het voorstel wil bewerkstelligen dat energieprestatiecertificaten  duidelijkere en betere informatie bevatten. De  verplichting om te beschikken over een energieprestatiecertificaat geldt voortaan ook voor gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, gebouwen waarvoor een huurcontract wordt verlengd en alle openbare gebouwen. Gebouwen of units die te koop of te huur worden aangeboden, moeten ook een certificaat hebben en de energieprestatiecategorie zal in alle advertenties moeten worden vermeld. Tegen 2025 moeten alle certificaten gebaseerd zijn op een geharmoniseerde schaal van A tot G.

De nationale renovatieplannen voor gebouwen dienen volledig te worden geïntegreerd in de nationale energie- en klimaatplannen . Zo kan de gemaakte voortgang worden vergeleken en gevolgd, en een directe link worden gelegd met het vrijmaken van middelen en het aanzwengelen van de noodzakelijke hervormingen en investeringen. Bij deze plannen moet een routekaart worden gevoegd voor het  uitfaseren van fossiele brandstoffen  bij verwarming en koeling uiterlijk in 2040, samen met een traject om het nationale gebouwenbestand tegen 2050 emissievrij te maken.

Een eenvoudigere  toegang tot informatie en lagere kosten  voor consumenten zijn ook stimulerend voor renovatie. Het voorstel introduceert een “renovatiepaspoort” voor de bouw, dat eigenaren een instrument biedt voor vlottere planning en stapsgewijze emissievrije renovatie. Zogenaamde “normen voor hypotheekportefeuilles” moedigen kredietverstrekkers aan de energieprestaties van hun gebouwenportefeuille te verbeteren en potentiële klanten te bewegen hun eigendommen energie-efficiënter te maken. In publieke en particuliere financieringsregelingen zou rekening moeten worden gehouden met renovatieoverwegingen. Vanaf 2027 mogen geen financiële prikkels meer worden gegeven voor de installatie van verwarmingsketels op fossiele brandstoffen. He t gebruik van fossiele brandstoffen in gebouwen kan volgens het voorstel door de lidstaten bij wet worden verboden.

Tot slot stimuleren de nieuwe regels het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en slimme technologieën om gebouwen efficiënt te laten functioneren. Er zouden digitale gebouwenregisters moeten worden gecreëerd. Op het gebied van mobiliteit ondersteunt het voorstel de uitrol van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in woon- en bedrijfsgebouwen en de aanleg van meer fietsparkeerplaatsen.

Meer informatie: