Europese Commissie stelt tweede reeks aanwijzingsbesluiten vast in kader van Digitale dienstenverordening

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt tweede reeks aanwijzingsbesluiten vast in kader van Digitale dienstenverordening

De Europese Commissie heeft een tweede reeks aanwijzingsbesluiten vastgesteld in het kader van de Digitale dienstenverordening (DSA). Door de aanwijzing van drie ‘zeer grote onlineplatformen’ wordt de groep aangewezen platformen die de bijbehorende verplichtingen en te treffen maatregelen op grond van de DSA dienen na te leven vergroot.

Het gaat om het besluit van de Europese Commissie van 20 december 2023 waarbij de drie ‘zeer grote onlineplatformen’ Pornhub, XVideos en Stripchat ingevolge de DSA als zodanig zijn aangewezen. Deze onlineplatformen zullen uiterlijk op 17 februari 2024 aan de verplichtingen van de DSA moeten voldoen. Deze tweede reeks aanwijzingsbesluiten is een aanvulling op de eerste reeks aanwijzingsbesluiten betreffende19 zeer grote onlineplatformen en -zoekmachines, die op 25 april 2023 plaatsvond (zie persbericht Europese Commissie daarover). 

Achtergrond
De Digitale dienstenverordening (DSA) beschermt de digitale ruimte tegen de verspreiding van illegale inhoud en waarborgt de bescherming van de grondrechten van de gebruikers van die ruimte (zie ook dit ECER-bericht over  inwerkingtreding van de DSA). De verordening legt duidelijke verantwoordelijkheden en een verantwoordingsplicht vast voor aanbieders van intermediaire diensten, zoals sociale media, online marktplaatsen, zeer grote onlineplatformen en zeer grote online zoekmachines. Het toezicht op en de handhaving van de DSA wordt gedeeld door de Commissie en de coördinatoren voor digitale diensten van de lidstaten waar de platformen zijn gevestigd. Deze coördinatoren dienen ook uiterlijk 17 februari 2024 door de lidstaten te worden aangesteld.

Algemene verplichtingen voor aanbieders van intermediaire diensten
Onder de DSA zullen aanbieders van intermediaire diensten niet alleen transparanter moeten zijn, maar ook verantwoordelijk worden gehouden voor hun rol in de verspreiding van illegale en schadelijke inhoud. Zo moeten zij onder andere:

 • gebruikers voorzien van gebruiksvriendelijke manieren om illegale inhoud te rapporteren;
 • berichten van zogenoemde “betrouwbare flaggers” sneller behandelen;
 • gebruikers de nodige motivering verschaffen als hun inhoud beperkt zichtbaar is of wordt verwijderd;
 • voorzien in een intern systeem om klachten van gebruikers te behandelen ten aanzien van moderatiebesluiten over inhoud;
 • de rechtshandhavers onmiddellijk inlichten als zij vermoeden dat er sprake is van een strafbaar feit waarbij het leven of de veiligheid van een persoon wordt bedreigd of zal worden bedreigd, zoals bij seksueel misbruik van kinderen;
 • de systemen opnieuw ontwerpen om minderjarigen een hoge graad van privacy en veiligheid te bieden;
 • ervoor zorgen dat de interfaces de gebruikers niet misleiden of manipuleren;
 • voorzien in duidelijke vermelding van reclame in de interfaces;
 • reclame stopzetten die gebaseerd is op gevoelige gegevens (zoals etnische afkomst, politieke overtuiging of seksuele geaardheid) of die gebaseerd of gericht is op minderjarigen;
 • duidelijke algemene voorwaarden bepalen en die zorgvuldig, objectief en evenwichtig toepassen;
 • jaarlijks transparantieverslagen bekendmaken over de wijze waarop zij inhoud modereren.

Extra verplichtingen voor zeer grote onlineplatformen en -zoekmachines
Naast de algemene verplichtingen bevat de DSA strengere bijkomende verplichtingen voor ‘zeer grote onlineplatformen en -zoekmachines’. Dit zijn onlineplatformen en -zoekmachines die aan de drempel van gemiddeld 45 miljoen gebruikers per maand in de EU voldoen. Deze groep moet specifieke maatregelen nemen om de online positie van gebruikers, zoals minderjarigen, te versterken en hen te beschermen, en om systeemrisico's van hun diensten te beoordelen en te verminderen. De bijkomende verplichtingen voor deze groep zien voornamelijk op een zorgvuldigere moderatie van inhoud, extra bescherming voor minderjarigen, en meer transparantie en verantwoordingsplicht.
De nu door de Commissie aangewezen platforms Pornhub, XVideos en Stripchat zijn dus ‘zeer grote onlineplatformen’ en dienen uiterlijk 17 februari 2024 aan zowel de algemene verplichtingen als de bijkomende verplichtingen van de DSA te voldoen.

Meer informatie:
Persbericht van de Europese Commissie
ECER-dossier : Digitalisering