Europese Commissie stuurt Nederland aanmaningsbrieven vanwege het niet informeren over de omzetting van richtlijnen

Contentverzamelaar

Europese Commissie stuurt Nederland aanmaningsbrieven vanwege het niet informeren over de omzetting van richtlijnen

Nederland heeft geen mededeling gedaan van de maatregelen die zij heeft genomen om de Europese Toegankelijkheidswet en de richtlijn essentiële-informatiedocumenten voor icbe’s in het nationale recht om te zetten. De Commissie heeft Nederland daarom aanmaningsbrieven gestuurd. Nederland krijgt twee maanden de tijd om op de schriftelijke aanmaningen te antwoorden.

Achtergrond

Op 20 juli 2022 heeft de Europese Commissie een pakket inbreukbesluiten aangenomen, omdat een aantal lidstaten geen mededeling hebben gedaan van maatregelen die zij hebben genomen om EU-richtlijnen in nationaal recht om te zetten (de zogeheten ‘inbreuken wegens niet-mededeling’). Het gaat om 26 lidstaten die nog geen volledige omzettingsmaatregelen hebben medegedeeld met betrekking tot richtlijn 2019/882 (Europese Toegankelijkheidswet), richtlijn 2019/2235 (btw) en richtlijn 2021/2261 (richtlijn essentiële-informatiedocumenten voor icbe’s).

Nederland ontvangt van de Commissie twee aanmaningen, omdat zij de Commissie geen mededeling zou hebben gedaan van maatregelen die zij heeft genomen om richtlijn 2019/882 en richtlijn 2021/2261 om te zetten. Nederland krijgt twee maanden de tijd om op de schriftelijke aanmaningen te antwoorden en de omzetting van die richtlijnen te voltooien.

Europese Toegankelijkheidswet (richtlijn 2019/882)

De Europese Toegankelijkheidswet schrijft voor dat sommige producten en diensten, zoals openbaar vervoer, bankieren en online winkels, toegankelijk moeten zijn voor personen met een handicap. Toegankelijkheid is een voorwaarde om op voet van gelijkheid met anderen aan de samenleving te kunnen deelnemen. Bedrijven die onder de richtlijn vallende producten en diensten verkopen, moeten ervoor zorgen dat zij uiterlijk op 28 juni 2025 voldoen aan een reeks gemeenschappelijke EU-toegankelijkheidsvereisten.

Richtlijn essentiële-informatiedocumenten voor icbe’s (richtlijn 2021/2261)

Elke instelling voor collectieve beleggingen en effecten (ICBE) moet "essentiële beleggersinformatie" verstrekken overeenkomstig de EU-voorschriften. Op 1 januari 2023 zullen icbe's het document met essentiële beleggersinformatie voor pakketproducten voor retailbeleggingen en -verzekeringen (de PRIIPs KID) moeten verstrekken. In dit document worden de belangrijkste elementen van elk beleggingsproduct - met name de kosten, risico's en potentiële rendementen - samengevat en toegelicht, zodat particuliere beleggers een beter inzicht krijgen in het product dat zij kopen, en het met andere producten kunnen vergelijken.

Met Richtlijn (EU) 2021/2261 tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG, de zogeheten icbe-richtlijn, wordt beoogd te voorkomen dat met betrekking tot dezelfde icbe twee verschillende documenten voor de verstrekking van informatie in de precontractuele fase aan kleine beleggers beschikbaar worden gesteld. De Icbe-richtlijn zal met name een einde maken aan de verplichting voor retailbeleggingsfondsen om vanaf 1 januari 2023 "essentiële beleggersinformatiedocumenten" voor icbe's te publiceren om dubbele precontractuele informatieverstrekking te vermijden.

Meer informatie: