Europese Commissie verduidelijkt toepassing van financiële sancties

Contentverzamelaar

Europese Commissie verduidelijkt toepassing van financiële sancties

Op verzoek van sanctie-autoriteiten van de EU-lidstaten gaat de Europese Commissie in een advies in op de vraag hoe lidstaten dienen om te gaan met tegoeden en middelen van een entiteit die niet op een EU-sanctielijst staat, maar waarover een persoon die wel op een EU-sanctielijst staat zeggenschap heeft. Daarbij is onder meer aandacht voor de verstrekking van arbeid en diensten door de niet-aangewezen entiteit, maar ook de mogelijkheid om betalingen te verrichten met bevroren tegoeden.

Op grond van artikel 215, lid 2, EU-Werkingsverdrag kan de EU beperkende maatregelen opleggen tegen natuurlijke personen, rechtspersonen, dan wel niet-statelijke groepen of entiteiten. Deze beperkende maatregelen hebben betrekking op de bevriezing van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van de persoon of entiteit tegen wie een beperkende maatregel is uitgevaardigd. In een recent gepubliceerd advies gaat de Europese Commissie in op de vraag hoe lidstaten dienen om te gaan met tegoeden en middelen van een niet-aangewezen entiteit die onder zeggenschap staat van een aangewezen persoon.

De zeggenschap ziet met name op de mogelijkheid dat activa van een niet-aangewezen entiteit door een aangewezen persoon worden gebruikt om de tegen deze laatste opgelegde sancties te omzeilen. In zijn advies verwijst de Europese Commissie naar een aantal criteria die de nationale bevoegde autoriteiten kunnen gebruiken om te beoordelen of een persoon in staat is een beslissende invloed uit te oefenen op het gedrag van de niet-aangewezen entiteit in kwestie. De Europese Commissie concludeert dat de nationale bevoegde autoriteiten bevoegd zijn om, in het licht van de genoemde criteria, rekening houdend met alle elementen waarover zij beschikken en met de specifieke omstandigheden van het geval, vast te stellen of de aangewezen persoon zeggenschap heeft over de entiteit.

In het advies concludeert de Europese Commissie dat een nationale bevoegde autoriteit de middelen van een niet-aangewezen autoriteit, waarover de aangewezen persoon zeggenschap h eeft, moet bevriezen. Wel moet er een mogelijkheid bestaan om te kunnen procederen tegen een bevriezingsbesluit. Vervolgens verduidelijkt de Europese Commissie de regels voor banken ten aanzien van financiële transacties van entiteiten waarover een aangewezen persoon zeggenschap uitoefent. Eveneens gaat de Europese Commissie in op de verstrekking van arbeid en diensten door een entiteit aan de aangewezen persoon en de verhouding daarvan tot de beperkende maatregelen. Tenslotte besteedt de Europese Commissie aandacht aan de mogelijkheid om betalingen te verrichten met bevroren tegoeden indien deze betalingen een vergoeding zijn voor diensten voor het aanhouden van de bestaande bevroren tegoeden.

  • Persbericht van de Europese Commissie: EU sancties: Commissie brengt advies uit om de toepassing van financiële sancties te verduidelijken (EN)
  • Advies van de Europese Commissie (EN)
  • ECER-dossier : Sancties