Europese Commissie wil het gebruik van het 'coronapaspoort' verlengen tot en met 30 juni 2023

Contentverzamelaar

Europese Commissie wil het gebruik van het 'coronapaspoort' verlengen tot en met 30 juni 2023

Het ‘coronapaspoort’ is bedoeld om het vrij verkeer van personen binnen de EU tijdens de coronapandemie te vergemakkelijken. Aangezien de uitzonderlijke omstandigheden van de coronapandemie nog steeds voortduren stelt de Commissie voor om het gebruik van het coronapaspoort met een jaar te verlengen tot en met 30 juni 2023.

Achtergrond

Om het vrij verkeer van personen tijdens de coronapandemie te vergemakkelijken heeft de EU in juni 2021 wetgeving aangenomen voor het digitale EU-covidcertificaat, ook wel het ‘coronapaspoort’ genoemd (zie ook het ECER-bericht over deze wetgeving). Met het ‘coronapaspoort’ kan een persoon binnen de EU bewijzen dat hij tegen Covid-19 is gevaccineerd, over een negatief testresultaat beschikt of recent van een Covid-19-bestemming is hersteld.

De wetgeving bestaat uit twee verordeningen. Ten eerste zijn in verordening 2021/953 de voorwaarden neergelegd voor de afgifte van digitale groene certificaten aan EU-burgers en familieleden van EU-burgers. Niet alle onderdanen van derde landen zijn echter familielid van een EU-burger. Om die reden zijn in verordening 2021/954 de voorwaarden neergelegd voor de afgifte van digitale groene certificaten aan derdelanders die geen familielid van een EU-burger zijn en binnen de EU willen reizen. Verordening 2021/954 verklaart de voorschriften van verordening 2021/953 van overeenkomstige toepassing (artikel 1).

De beide verordeningen zijn echter slechts van toepassing tot en met 30 juni 2022. Aangezien de uitzonderlijke omstandigheden van de coronapandemie nog steeds voortduren heeft de Commissie twee wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om het gebruik van het coronapaspoort met een jaar te verlengen tot en met 30 juni 2023. Het gaat om een wetgevingsvoorstel om verordening 2021/953 te wijzigen en een wetgevingsvoorstel om verordening 2021/954 te wijzigen.

Andere wijzigingen

Naast de verlenging van het gebruik van het coronapaspoort voorzien de wetgevingsvoorstellen ook in enkele andere beperkte wijzigingen:

  • Opname van hoogwaardige laboratorium-antigeentests bij de soorten tests waarvoor een testcertificaat kan worden afgegeven.

Dit heeft tot doel het gamma diagnostische tests uit te breiden in een tijd waarin er grote vraag is naar COVID-19-tests.

  • Ervoor zorgen dat de vaccinatiecertificaten het juiste totale aantal doses vermelden die zijn toegediend in alle lidstaten, en niet alleen in de lidstaat die het certificaat afgeeft .

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de praktische bezorgdheid van burgers die in meerdere lidstaten een vaccindosis krijgen en vaststellen dat het aantal doses op hun certificaat niet klopt.

  • Bepalen dat certificaten kunnen worden afgegeven aan personen die deelnemen aan klinische proeven voor vaccins tegen COVID-19

Het vaccinatiecertificaat dat aan de deelnemers aan de proef wordt afgegeven, kan dan door andere lidstaten worden aanvaard. Deze maatregel is bedoeld om de verdere ontwikkeling van COVID-19-vaccins en het onderzoek op dit gebied te stimuleren.

  • Het binnenlandse gebruik van de digitale EU-covidcertificaten blijft een verantwoordelijkheid van de lidstaten .

De EU-wetgeving inzake het digitale EU-covidcertificaat bevat geen bepaling die het binnenlandse gebruik van het digitale EU-covidcertificaat verplicht of verbiedt (bijvoorbeeld voor de toegang tot evenementen of restaurants). Als echter een lidstaat een COVID-19-certificaat voor binnenlandse doeleinden invoert, moet hij blijven waarborgen dat ook het digitale EU-covidcertificaat voor deze doeleinden volledig wordt aanvaard. Daarnaast moedigt de Commissie de lidstaten ook aan hun binnenlandse geldigheidsduur af te stemmen op de geldigheidsduur die op EU-niveau is vastgesteld voor reizen.

Goedkeuring van de wetgevingsvoorstellen

De huidige einddatum van verordening 2021/953 en verordening 2021/954 is 30 juni 2022. De Europese Commissie roept de Raad en het Parlement daarom op om de wetgevingsvoorstellen snel goed te keuren.

Meer informatie:

  • ECER-pagina – Covid-19 update: EU-ontwikkelingen coronavirus  
  • ECER-bericht – EU-wetgeving voor ‘coronapaspoort’ aangenomen (16 juni 2021)
  • ECER-bericht – Covid-19: vaccinatiecertificaten voortaan slechts 270 dagen geldig (22 december 2021)