Europese Commissie zet nieuwe stappen op het gebied van duurzame financiering

Contentverzamelaar

Europese Commissie zet nieuwe stappen op het gebied van duurzame financiering

De Europese Commissie heeft in juli 2021 drie nieuwe maatregelen gepresenteerd op het gebied van duurzame financiering. Ten eerste een maatregel met de EU-strategie voor duurzame financiering met als voornaamste doel om particuliere geldstromen naar duurzame economische activiteiten te kanaliseren. Ten tweede een maatregel waarmee (niet)-financiële ondernemingen verplicht worden om beleggers informatie te verstrekken over de ecologische prestaties van hun activiteiten en activa. Tenslotte doet de Commissie een voorstel voor een vrijwillige Europese norm voor groene obligaties. Groene obligaties worden gebruikt om financiering aan te trekken in sectoren waar verduurzaming moet plaatsvinden.

Het gaat om de EU-strategie voor duurzame financiering en een voorstel voor een verordening voor groene obligaties . Daarnaast gaat het om een gedelegeerde verordening , waarin is gespecifieerd welke informatie ondernemingen openbaar moeten maken over hun ecologische prestaties.

Achtergrond

In 2018 heeft de Europese Commissie haar eerste actieplan voor de financiering van duurzame groei vastgesteld. Op basis van dat plan heeft de Europese Unie drie bouwstenen voor een duurzaam financieel kader ingevoerd. De eerste bouwsteen is een classificatiesysteem – ook wel taxonomie genoemd – op basis waarvan kan worden bepaald welke activiteiten als ‘duurzame activiteiten’ kunnen worden aangemerkt. De tweede bouwsteen is een verplichte openbaarmakingsregeling voor (niet)-financiële ondernemingen, die beleggers voorziet van informatie om weloverwogen duurzame beleggingsbeslissingen te kunnen maken. De laatste bouwsteen is de ontwikkeling van een reeks beleggingsinstrumenten die ‘duurzaam’ zijn.

De Europese Commissie wil het actieplan uit 2018 voltooien. Tegelijkertijd constateert de Commissie echter dat er meer actie moet worden ondernomen om de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU te kunnen halen. Om die reden presenteerde de Commissie op 6 juli 2021 een nieuw pakket maatregelen.

Nieuw pakket maatregelen

Het nieuwe pakket maatregelen bestaat uit een strategie, een voorstel voor een verordening voor groene obligaties en een gedelegeerde verordening van de Commissie. Al deze maatregelen worden hieronder afzonderlijk behandeld.

1) EU-strategie voor duurzame financiering

De plannen van de Commissie uit de EU-strategie voor duurzame financiering zijn verdeeld in zes onderdelen:

  1. Het bestaande EU-instrumentarium op het gebied van duurzame financiering uitbreiden. De Commissie overweegt onder meer om wetgeving voor te stellen ter ondersteuning van de financiering van bepaalde economische activiteiten die de uitstoot van broeikasgassen helpen verminderen;
  2. De betrokkenheid van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) en consumenten bij de duurzame transitie vergroten. De Commissie is onder meer voornemens om de toegang van burgers en het MKB tot adviesdiensten op het gebied van duurzame financiering te verbeteren;
  3. De veerkracht van het economische en financiële stelsel tegen duurzaamheidsrisico’s versterken. De Commissie wil onder meer wijzigingen aanbrengen in enkele verordeningen op het gebied van het financieel recht om de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de risicobeheerssystemen van banken te verbeteren;
  4. De bijdrage van de financiële sector aan de duurzaamheid vergroten. De Europese Commissie gaat onderzoeken in hoeverre de vaststelling van meer richtsnoeren ervoor kunnen zorgen dat vrijwillige toezeggingen van bedrijven geloofwaardig zijn en daadwerkelijk tot vooruitgang leiden;
  5. De integratie van het financiële stelsel van de EU waarborgen en toezien op de ordelijke transitie naar duurzaamheid. De Commissie zal een onderzoeksforum voor duurzame financiën oprichten om de uitwisseling van kennis tussen onderzoekers en de financiële gemeenschap te bevorderen;
  6. Internationale initiatieven en normen op het gebied van duurzame financiering ontwikkelen. De Europese Commissie wil onder meer landen met lage en middeninkomens steunen bij het vergroten van hun toegang tot duurzame financiering.

2) Voorstel voor een verordening voor groene obligaties

Het voorstel voor een verordening voor groene obligaties beoogt uitwerking te geven aan de derde bouwsteen uit het actieplan van 2018. De derde bouwsteen ziet op de introductie van een reeks ‘groene’ beleggingsinstrumenten. De zogenoemde Europese vrijwillige norm voor groene obligaties zal een standaard vaststellen voor de manier waarop bedrijven en overheden groene obligaties kunnen gebruiken om op de kapitaalmarkten middelen op te halen om investeringen te financieren en tegelijkertijd de strenge eisen op het gebied van duurzaamheid naleven.

Er gelden vier vereisten om obligaties als een ‘groene obligatie’ aan te kunnen merken:

  1. De middelen die met de obligatie worden opgehaald moeten volledig worden toegewezen aan projecten die in overeenstemming zijn met het EU-classificatiesysteem voor duurzame activiteiten (EU-taxonomie);
  2. Gedetailleerde rapportagevereisten moet zorgen voor volledige transparantie over de wijze waarop de opbrengsten van de obligatie worden toegewezen;
  3. Alle ‘groene obligaties’ moeten door een externe beoordelaar worden gecontroleerd om te garanderen dat de vereisten uit de verordening worden nageleefd en de gefinancierde producten in overeenstemming zijn met de EU-taxonomie;
  4. Externe beoordelaars moeten worden geregistreerd bij, en onder toezicht staan van, de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

Het voorstel voor een verordening zal de komende tijd dienen te worden goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement. Vervolgens kan de verordening in werking treden.

3) Gedelegeerde verordening

De Europese Commissie heeft een gedelegeerde verordening vastgesteld ter aanvulling van artikel 8 van de EU-taxonomieverordening . Op grond van artikel 8 moeten financiële en niet-financiële ondernemingen beleggers informatie verstrekken over de ecologische prestaties van hun activa en economische activiteiten. De gedelegeerde verordening verduidelijkt de inhoud, de methodologie en de presentatie van de informatie die grote ondernemingen moeten verschaffen over het aandeel van hun bedrijfsactiviteiten, investeringen of kredietverleningsfaciliteiten dat in overeenstemming is met de EU-taxonomie.

Meer informatie: