Europese Parlement en EU-Hof houden eerste jaarlijkse dialoog

Contentverzamelaar

Europese Parlement en EU-Hof houden eerste jaarlijkse dialoog

De eerste dialoog bouwde voort op eerdere gedachtewisselingen tussen het EU-Hof en het Europees Parlement over de ontwerpverordening aangaande de overdracht van de prejudiciële bevoegdheid van het EU-Hof aan het EU-Gerecht op bepaalde gebieden. Ook werd bij deze eerste dialoog de basis gelegd voor toekomstige jaarlijkse bijeenkomsten.

Voortbouwend op de hoge kwaliteit van eerdere gedachtewisselingen die plaatsvonden tijdens de besprekingen over de ontwerpverordening houdende overdracht van de prejudiciële bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie aan het EU-Gerecht op sommige specifieke gebieden, hebben het Europees Parlement en het EU-Hof besloten hun dialoog voort te zetten op basis van een jaarlijkse bijeenkomst over onderwerpen van gemeenschappelijk belang die verband houden met een goede rechtsbedeling.

Tijdens de besprekingen over het verzoek tot wijziging van het statuut van het EU-Hof, dat ertoe strekte de prejudiciële bevoegdheid op bepaalde specifieke gebieden van het EU-Hof over te dragen aan het EU-Gerecht, hebben het Europees Parlement en het EU-Hof een constructieve dialoog over de werking van het gerechtelijk stelsel van de Europese Unie gehad. Deze was ook nuttig voor de voorbereiding van de ontwerpverordening die uiteindelijk op 27 februari 2024 (zie tekst resolutie) door het Europees Parlement en op 19 maart 2024 door de Raad (zie deze persmededeling) is aangenomen.

Gezien de kwaliteit en het belang van deze discussies wilden het Europees Parlement en het EU-Hof de dialoog voortzetten (onder strikte inachtneming van de scheiding der machten) door een jaarlijkse bijeenkomst in te stellen om de tenuitvoerlegging van de hervorming van het Statuut die door de ontwerpverordening is ingevoerd, te onderzoeken en samen na te denken over verdere verbeteringen.

In deze context vond op 20 maart 2024 in Luxemburg de eerste jaarlijkse dialoog tussen het Europees Parlement en het Hof van Justitie van de EU plaats. Een delegatie van de bevoegde commissie van het Parlement, de Commissie juridische zaken (JURI), werd verwelkomd door de president van het Hof van Justitie, die werd vergezeld door een delegatie bestaande uit leden van het Hof van Justitie en het EU-Gerecht.

Deze eerste dialoog was voor beide instellingen een gelegenheid om de basis te leggen voor toekomstige bijeenkomsten, die voortaan jaarlijks zullen plaatsvinden en waarbij onderwerpen van gemeenschappelijk belang aan de orde zullen komen.

Deze onderwerpen kunnen met name betrekking hebben op de wijze waarop de Europese burgers tegen justitie en de eerbiediging van de rechtsstaat aankijken, op eventuele verbeteringen die in de werking van het justitiële stelsel van de Europese Unie kunnen worden aangebracht of op actuele juridische kwesties, waarbij de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht strikt in acht moeten worden genomen.

Dankzij de oprichting van dit jaarlijkse forum voor uitwisseling en discussie hebben het Europees Parlement en het EU-Hof nu een platform dat een voortdurende dialoog bevordert tussen twee instellingen.

Meer informatie:
Persbericht Curia
ECER-website : EU-Hof
Legislative Observatory Europees Parlement (OEIL): voortgang procedure inzake voorstel 2022/0906 (COD) aangaande
ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie