Europese Raad van 24 en 25 maart 2011

Contentverzamelaar

Europese Raad van 24 en 25 maart 2011

De Europese Raad stond vooral in het teken van het economisch beleid in de EU. Met name de afspraken die de landen van de eurozone maakten over de coördinatie van het economische beleid trokken de belangstelling. Met termen als ‘euro plus-pact’ en ‘six pack’ klinkt het als een supermarktreclame, maar er gaat een indrukwekkend pakket maatregelen achter schuil..

De Europese Raad (bestaande uit alle 27 lidstaten) sprak de volgende maatregelen af op het gebied van economisch beleid:

Het Europees semester implementeren

Volgens de cyclus van het Europese semester kunnen eventuele onevenwichtigheden in het economisch beleid van de EU-lidstaten worden gesignaleerd en aangepakt. De lidstaten moeten een meerjarig consolidatieplan presenteren en zullen maatregelen nemen om dit te corrigeren. Klik hier voor meer info over het Europese semester.

Sterke governance

Dit deel wordt ook wel het ‘six pack’ genoemd. Het betreft zes wetgevingsvoorstellen over een strakke begrotingsdiscipline en het voorkomen van macro-economische onevenwichtigheden. Klik hier voor meer informatie over het six pack. Hieronder vallen ook voorstellen met betrekking tot besluitvorming met omgekeerde gekwalificeerde meerderheid, een nieuwe figuur in het scala van besluitvormingsprocedures in de EU. Klik hier voor meer info.

Het Euro plus-pact

Dit pact is een akkoord tussen staatshoofden en regeringsleiders van de Eurolanden. Het is een vorm van intergouvernementele samenwerking, maar met een sterke rol van de Commissie bij de monitoring ervan. Elk jaar zal op het hoogste niveau een samenstel van maatregelen overeengekomen worden over economisch beleid. Elk land blijft verantwoordelijk voor zijn eigen beleidskeuzes, maar de concrete jaarlijkse verplichtingen moeten worden nagekomen. De verplichtingen van de lidstaten die deelnemen aan het pact worden op politiek niveau gemonitord door de staatshoofden en regeringsleiders, op basis van een verslag van de Commissie. Belangrijk is ook dat het pact ook open staat voor niet-eurolanden. Denemarken, Polen, Letland, Litouwen, Bulgarije en Roemenië hebben aangegeven ook mee te doen aan het pact. Om deze reden wordt het pact het ‘Euro-plus-pact’ genoemd.

De banksector opnieuw gezond maken

Hier zijn conclusies aangenomen over het uitvoeren van nieuwe en strengere stresstests in de sector, het verstrekken van staatssteun, en de mogelijke invoering van een bankbelasting.

ESM (stabiliteitsmechanisme voor de Euro)

Het permanente stabiliteitsmechanisme moet het tijdelijk noodfonds dat is ingesteld als gevolg van de economische crisis gaan vervangen. Hiervoor moet ook het EU-werkingsverdrag gewijzigd worden (klik hier voor meer informatie). Het ESM zal worden ingesteld als een intergouvernementele organisatie naar internationaal publiekrecht (door middel van een apart verdrag tussen de eurolanden) en zal worden gevestigd in Luxemburg. De ministers van Financiën van de eurolanden zitten in de Raad van bestuur. De Commissie en de Europese Centrale Bank zijn waarnemers. Bij de activering van de bijstand, het toezicht op het bijbehorende economische programma is wel een belangrijke rol voor de Europese Commissie weggelegd.

Elkaar de maat nemen en aanspreken op elkaars gedrag kan effectief zijn. Dat bewees ER-voorzitter van Rompuy tijdens de top. Voor het eerst slaagde hij erin rokende staats- en regeringsleiders te weren uit de vergaderzaal.