Europese Rekenkamer presenteert werkprogramma voor 2023

Contentverzamelaar

Europese Rekenkamer presenteert werkprogramma voor 2023

In het werkprogramma voor 2023 en daarna stelt de Europese Rekenkamer (ERK) haar controleprioriteiten voor de nabije toekomst vast. Het gaat om een brede reeks onderwerpen, van energie tot steun aan vluchtelingen. Het programma weerspiegelt tevens de belangrijkste uitdagingen en problemen van de Europese Unie in haar reactie op de vele crises waarmee zij te maken heeft. De auditors van de ERK zullen blijven controleren of de EU goed gebruik maakt van het geld van de belastingbetalers om de beoogde resultaten te bereiken.

Achtergrond
Aan de hand van onafhankelijke, professionele controlewerkzaamheden met een grote impact beoordeelt de ERK de zuinigheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, wettigheid en regelmatigheid van EU-maatregelen. De controleverslagen en adviezen van de ERK vormen een belangrijk onderdeel van de verantwoordingsketen van de EU. Met behulp hiervan worden degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van EU-beleid en -programma’s (de Europese Commissie, andere EU-organen en overheden van de lidstaten) ter verantwoording geroepen. Ook helpen de verslagen en adviezen de burgers van de EU beter te begrijpen hoe de EU en haar lidstaten het hoofd bieden aan de uitdagingen van vandaag en morgen.

Het Werkprogramma 2023+
Het werkprogramma 2023+ is beschikbaar op de website van de ERK. Het omvat een lijst van 82 onderwerpen die gekoppeld zijn aan strategische prioritaire gebieden.

Zo hebben twaalf controles betrekking op “NextGenerationEU” (NGEU); het pandemieherstelpakket ter waarde van 800 miljard euro, waarbij voornamelijk de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility, RRF) wordt bestreken.
Met betrekking tot het prioritair gebied “klimaatverandering, milieu en natuurlijke hulpbronnen” omvat het werkprogramma 21 controles, waaronder controles betreffende energiezekerheid, verontreiniging, vervoer van dieren en duurzame voedselproductie.
De ERK zal ook het externe optreden van de EU onderzoeken, bijvoorbeeld de steun voor vluchtelingen, militaire mobiliteit en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
Het werkprogramma vermeldt eveneens dat de auditors belangrijke kwesties zullen gaan onderzoeken inzake het concurrentievermogen van de EU-economie, zoals de productie van batterijen, investeringen in artificiële intelligentie en de bevordering van waterstofvervoer.
Wat het begrotingsbeleid betreft, zullen zij met name kijken naar het EU-bankentoezicht, belastingconcurrentie in de EU en de prestaties van het Europees Fonds voor strategische investeringen. Er zal ook op veel andere relevante EU-onderwerpen worden ingegaan, van transparantie van lobbyactiviteiten in de EU-besluitvorming en de rechtsstaat tot verkeersveiligheid en de digitalisering van de gezondheidszorg.
Tot slot zullen drie controles betrekking hebben op fraudebestrijding: EU-optreden om belangenconflicten aan te pakken, de fraudebestrijdingsstrategie van de EU en EU-maatregelen tegen btw-fraude bij invoer.

Meer informatie:

Persbericht Europese Rekenkamer
ECER-EU-essentieel: Instellingen en overige organen- Europese Rekenkamer