Europese Rekenkamer publiceert jaarverslag 2022 over de controle op de EU-agentschappen

Contentverzamelaar

Europese Rekenkamer publiceert jaarverslag 2022 over de controle op de EU-agentschappen

Uit het jaarverslag blijkt dat het financieel beheer van de EU-agentschappen over het algemeen nog steeds goed is, maar dat ondanks een goede boekhouding sommige EU-agentschappen zich nog beter aan de uitgavenregels zouden kunnen houden. Voor een aantal EU-agentschappen concludeert de Europese Rekenkamer dat onregelmatigheden bij aanbestedingen een punt van zorg blijven.

In het op 26 oktober 2023 door de Europese Rekenkamer (ERK) gepubliceerde jaarverslag over de 43 EU-agentschappen hebben de auditors van de ERK opnieuw de rekeningen en ontvangsten van de agentschappen voor 2022 goedgekeurd. Aan vier agentschappen konden zij echter geen goedkeurend oordeel afgeven vanwege de manier waarop ze EU-middelen hebben besteed. Bij drie agentschappen kwam dit doordat zij bij de aankoop van goederen en diensten de toepasselijke aanbestedingsregels niet hadden nageleefd.

Een volledige lijst van agentschappen en meer informatie over de bevindingen van de auditors, alsmede de volledige tekst van het Jaarverslag over de EU-agentschappen 2022, is beschikbaar via de website  website van de ERK . Daar is ook een samenvattend document te vinden getiteld De controle over 2022 van EU-agentschappen in het kort”.

Er zijn momenteel 43 EU-agentschappen in 23 lidstaten. Zij zijn actief op verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld milieu, gezondheid, veiligheid en justitie. De meeste agentschappen worden bijna volledig uit de EU-begroting gefinancierd. In 2022 beheerden deze agentschappen samen ongeveer 35 miljard euro (tegenover 27 miljard euro in 2021). De agentschappen telden in 2022 15 775 medewerkers; dit komt neer op ongeveer 18 procent van het totale EU-personeel.

De ERK gaf voor 39 van de 43 agentschappen een goedkeurend controleoordeel af betreffende hun betalingen in 2022. Voor de vier agentschappen die de vastgestelde minimumscore niet behaalden (tegenover één agentschap in 2021 en drie agentschappen in 2020) waren de bedragen aan verkeerd bestede middelen te hoog: naar schatting in totaal 28,2 miljoen euro. Bij drie daarvan — het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol), het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) en het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) — was dit te wijten aan de onjuiste gunning en uitvoering van overeenkomsten. Aan het vierde agentschap — het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) — werd geen goedkeurend controleoordeel afgegeven wegens tekortkomingen in het beheers- en controlesystemen.
De ERK concludeert dat over het geheel genomen de tekortkomingen bij de aanbestedingen van de agentschappen in 2022 toenamen. Ze vormen volgens de ERK nog steeds de belangrijkste reden waarom veel agentschappen zich niet aan de regels houden bij het doen van betalingen. De auditors constateerden verschillende tekortkomingen bij de aanbestedingen van de 24 agentschappen (14 in 2020, 22 in 2021), waardoor de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding niet werd gegarandeerd. De auditors maakten in totaal 48 opmerkingen over de aanbestedingspraktijken van de agentschappen (tegenover 18 in 2020 en 34 in 2021), waarbij sommige agentschappen herhaaldelijk op nieuwe tekortkomingen werden gewezen. Deze opmerkingen waren goed voor bijna de helft van alle door de auditors gerapporteerde verbeterpunten voor 36 agentschappen die verbetering behoefden, bijvoorbeeld op het gebied van aanbestedingen, budgettering, aanwerving en controles.

Ieder jaar beoordelen de auditors van de ERK of de rekeningen van de agentschappen betrouwbaar zijn en of hun ontvangsten- en uitgavenverrichtingen voldoen aan de relevante voorschriften. Over 2022 hebben ze ook bekeken of de agentschappen maatregelen hebben genomen om hun energie-efficiëntie te verbeteren en om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen door bij te dragen aan de klimaatactie van de EU en als reactie op de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Bijna twee op de drie EU-agentschappen hebben plannen gemaakt om hun activiteiten energie-efficiënter en klimaatneutraler te maken.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Rekenkamer
Nieuwsbrief Europese Rekenkamer
ECER-dossier: Aanbestedingen