Europese Unie voortaan beter beschermd tegen marktmanipulatie op groothandelsmarkt voor energie

Contentverzamelaar

Europese Unie voortaan beter beschermd tegen marktmanipulatie op groothandelsmarkt voor energie

In het EU-Publicatieblad is een verordening verschenen die het markttoezicht in de Europese Unie zal versterken, om open en eerlijke concurrentie op de groothandelsmarkt voor energie te waarborgen. De verordening legt de basis voor meer markttransparantie en -integriteit, om zo het vertrouwen in de werking van de groothandelsmarkt voor energie te vergroten.

Achtergrond

In 2011 is verordening 1227/2011 (hierna: de REMIT-verordening) vastgesteld. De REMIT-verordening omvat een sectorspecifiek rechtskader voor het toezicht op de groothandelsmarkt(en) voor energie. De doelstelling is marktmanipulatie aan het licht te brengen en te ontmoedigen. Het was voor het eerst dat energiehandel op EU-niveau werd gescreend om marktmanipulatie op te sporen.

Op 14 maart 2023 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening om de REMIT-verordening te wijzigen. Het voorstel voorzag ook in een wijziging van de verordening tot oprichting van het EU-agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER). Na onderhandelingen over het voorstel is de verordening door de Raad en het Europees Parlement aangenomen en op 17 april 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen (Verordening (EU) 2024/1106).

Belangrijkste elementen van de nieuwe verordening

De verordening bevat duidelijkere en strengere eisen voor marktdeelnemers uit derde landen. Zij zullen een vertegenwoordiger moeten aanwijzen in één van de EU-lidstaten waar ze op de groothandelsmarkt voor energie actief zijn. Die vertegenwoordiger moet via een schriftelijk mandaat worden aangewezen en gemachtigd om namens de marktdeelnemer op te treden.

De nieuwe verordening geeft het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) het recht om zaken met een grensoverschrijdende dimensie waar minstens 2 lidstaten bij betrokken zijn, te onderzoeken. Wanneer ACER formeel een onderzoek opent, kunnen de nationale regulerende instanties hiertegen bezwaar maken. Dit kan ook indien er al een onderzoek is uitgevoerd op basis van dezelfde feiten. De instanties hebben daarvoor maximaal 3 maanden de tijd.

ACER krijgt daarnaast ook nieuwe onderzoeksinstrumenten, zoals de mogelijkheid inspecties ter plaatse uit te voeren, informatie op te vragen en verklaringen af te nemen. Het agentschap zal ook besluiten kunnen nemen over inspecties ter plaatse, informatieverzoeken en het verlenen en intrekken van vergunningen voor platformen voor voorwetenschap en geregistreerde rapportagemechanismen.

Daarnaast wordt ACER bevoegd om dwangsommen op te leggen om zijn besluiten over inspecties ter plaatse en verzoeken om informatie te doen naleven. De lidstaten blijven bevoegd om boetes op te leggen voor inbreuken op de verbodsbepalingen of materiële verplichtingen van de verordening.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Groothandelsmarkt voor energie
  • ECER-bericht - Commissie presenteert een voorstel om de EU beter te beschermen tegen marktmanipulatie op de groothandelsmarkt voor energie (21 maart 2023)
  • Persbericht van de Raad