Eurostat brengt verslag uit over voortgang van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Contentverzamelaar

Eurostat brengt verslag uit over voortgang van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Het monitoringsverslag van het bureau voor de statistiek van de Europese Unie geeft een statistisch overzicht van de vooruitgang bij het bereiken van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's) in de Europese Unie.

Het gaat om het op 24 mei door Eurostat gepresenteerde verslag “Sustainable development in the European Union, Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context” (EN), editie 2023. Het verslag werd tegelijk met het voorjaarspakket van het Europees Semester bekendgemaakt (zie daarover ook dit persbericht van de Europese Commissie). Bij het verslag hoort onder meer een Bijlage, een interactieve publicatie over SDG’s, een landenoverzicht van SDG-voortgang, een websitepagina van de Europese Commissie met artikelen over duurzame ontwikkelingen in de EU, een themapagina en een databank met indicatoren voor duurzame ontwikkeling.

Uit het verslag blijkt dat de EU de afgelopen vijf jaar voor de meeste doelstellingen vooruitgang heeft geboekt, overeenkomstig de prioriteiten van de Commissie op belangrijke beleidsterreinen zoals de Europese Green Deal, het 8e milieuactieprogramma en het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten. Bij het behalen en nastreven van de SDG’s spelen ook het eerdere werkdocument van de diensten van de Commissie “Delivering on the UN's Sustainable Development Goals — A comprehensive approach” en de Mededeling van de Commissie (COM(2016) 739) “Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst Europese duurzaamheidsmaatregelen” een rol.  Volgens het verslag heeft de EU veel vooruitgang geboekt bij de verwezenlijking van sociaal-economische doelstellingen. Op milieugebied wordt meer vooruitgang verwacht naarmate de lidstaten de ambitieuze doelstellingen van de Europese Green Deal uitvoeren.

Ook besteedt het verslag aandacht aan de korte termijn gevolgen van de huidige crises voor de duurzameontwikkelingsdoelstellingen. Bijvoorbeeld inzake de energiecrisis in de context van de Russische oorlog tegen Oekraïne, de naschokken van de pandemie en ten aanzien van de overloopeffecten van het verbruik van de EU in de rest van de wereld.

Belangrijkste bevindingen

Uit het verslag blijkt dat de EU de afgelopen vijf jaar aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het bereiken van drie duurzameontwikkelingsdoelstellingen (nummers 1, 5 en 8, zie hierna) en bescheiden vooruitgang bij de meeste andere:

  • De EU heeft de grootste vooruitgang geboekt bij het zorgen voor fatsoenlijk werk en economische groei (doelstelling 8). In 2022 bereikte de arbeidsparticipatie in de EU een nieuw hoogterecord van 74,6 procent, terwijl de langdurige werkloosheid in de EU daalde tot een nieuw laagterecord.
  • Aanzienlijke vooruitgang is ook geboekt bij het terugdringen van armoede (doelstelling 1) en de verbetering van gendergelijkheid (doelstelling 5). Het percentage mensen die kampen met bovenmatige kosten voor huisvesting is gedaald en het uurloon van vrouwen haalt de achterstand op die van mannen in.
  • Ook is sprake van goede vooruitgang bij het verminderen van ongelijkheden (doelstelling 10), het waarborgen van hoogwaardig onderwijs (doelstelling 4), het bevorderen van vrede en persoonlijke veiligheid op het grondgebied van de EU en het verbeteren van de toegang tot de rechter en het vertrouwen in de instellingen (doelstelling 16). Bovendien heeft de EU positieve vooruitgang geboekt bij het bereiken van de doelstellingen op het gebied van gezondheid en welzijn (doelstelling 3) – ondanks de tegenslagen van de COVID-pandemie – en de doelstellingen op het gebied van innovatie en infrastructuur (doelstelling 9).
  • De vooruitgang was redelijk gunstig voor tendensen op het gebied van verantwoorde consumptie en productie (doelstelling 12), duurzame steden en gemeenschappen (doelstelling 11), leven in het water (doelstelling 14), geen honger (doelstelling 2), schoon water en sanitair (doelstelling 6) en betaalbare en schone energie (doelstelling 7).
  • Er wordt meer vooruitgang verwacht voor drie doelstellingen — klimaatactie (doelstelling 13), leven op het land (doelstelling 15) en mondiale partnerschappen (doelstelling 17) — aangezien de EU-lidstaten het hogere ambitieniveau in de op EU-niveau vastgestelde milieudoelstellingen moeten verwezenlijken. Wat de klimaatactie betreft (doelstelling 13), heeft de EU echter zeer ambitieuze en ongeëvenaarde klimaatdoelstellingen voor 2030 vastgesteld en deze zullen, in vergelijking met de trends in het verleden, meer inspanningen vergen. De EU heeft al beleidsmaatregelen genomen om deze extra inspanningen te leveren, met name via het Fit for 55-pakket, met een herziening van het EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) en de verordening inzake de verdeling van de inspanningen. Op het gebied van energie heeft de EU ook ambitieuzere doelstellingen voor 2030 vastgesteld. Dit betekent dat de komende jaren naar verwachting meer vooruitgang zal worden geboekt op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de EU. Wat het leven op het land (doelstelling 15) betreft, wordt de EU – hoewel de beschermde landgebieden sinds 2013 zijn toegenomen – nog steeds geconfronteerd met een gestage afname van de vogel- en vlinderpopulaties. De extra inspanningen die nodig zijn om de achteruitgang van ecosystemen om te buigen, zijn opgenomen in de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, in de EU-bosstrategie voor 2030 die dit jaar van start gaat, en in de EU-bodemstrategie, waarin de doelstelling voor 2030 is vastgesteld om aangetaste grond en bodem te herstellen en woestijnvorming tegen te gaan. Wat mondiale partnerschappen (doelstelling 17) betreft, weerspiegelt de trend gedeeltelijk de conjuncturele effecten en vooral de stijging van de overheidsschuld als gevolg van de COVID-crisis.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Klimaat en milieu
ECER-dossier: Ontwikkelingssamenwerking
ECER-bericht: Eurostat presenteert statistisch overzicht van de bereikte vooruitgang in duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (30 mei 2022)