Evaluatie van EU-Programma Horizon Europa gepubliceerd

Contentverzamelaar

Evaluatie van EU-Programma Horizon Europa gepubliceerd

Horizon Europa heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van een in kennis en innovatie gewortelde samenleving en economie in de EU en heeft Europeanen veel beter gediend dan op nationaal of regionaal niveau had kunnen worden bereikt. Dat is een van de conclusies van de evaluatie van het programma.

Horizon 2020 betreft het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU voor de periode 2014 tot en met 2020. Het programma kent een begroting van bijna 80 miljard euro. Op 29 januari 2024 heeft de Europese Commissie de evaluatie van het programma gepubliceerd. Het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de evaluatie, de bijlagen en een samenvatting zijn inmiddels beschikbaar.
Enkele belangrijke conclusies van de evaluatie zijn dat het programma een tastbare impact heeft gemaakt, onder meer blijkende uit het mogelijk maken van een snelle respons op de uitbraken van COVID-19, ebola en zika en het leveren van een beslissende bijdrage aan de klimaatwetenschap. Elke euro aan kosten die in verband met het programma worden gemaakt zal tegen 2040 uiteindelijk vijf euro voordeel opleveren voor EU-burgers, wat de hoge prijs-kwaliteitverhouding van investeringen in onderzoek en innovatie voor de Europese samenleving aantoont.

Achtergrond
Horizon 2020 was het achtste financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, dat van 2014 tot 2020 operationeel was. De doelstellingen van Horizon 2020 waren het stimuleren van economische groei, het scheppen van banen, het bevorderen van samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie, het ondersteunen van excellente wetenschap en industrieel leiderschap, en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen in Europa.

Het Werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD(2024) 29) (EN) met de ex-post evaluatie van het Horizon Europa Programma dat op 29 januari werd gepubliceerd betreft een eindevaluatie gebaseerd op een meer dan 1 000 interviews met begunstigden van projecten, nationale autoriteiten en uitvoerende instanties, enquêtes onder zowel succesvolle als niet-succesvolle deelnemers, uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve analyses en een breed gehouden openbare raadpleging.

Uitkomsten evaluatie
Uit de evaluatie zijn onder meer de volgende verbeterpunten naar voren gekomen:

  • bredere participatie mogelijk maken;
  • verdere vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten;
  • versterking van de verspreiding, exploitatie en inzet van de resultaten van het programma;
  • steun voor de participatie van vrouwen en
  • versterking van synergiën met andere initiatieven op EU-, nationaal en regionaal niveau.

De inzichten en de voornaamste conclusies van de eindevaluatie van Horizon 2020 zullen een belangrijke rol gaan spelen bij het vormgeven van de lopende uitvoering van Horizon Europa en bij het beïnvloeden van de beleidsontwikkeling voor toekomstige onderzoeks- en innovatie-initiatieven.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Onderzoek en technologie - Horizon Europa