Fit for Future platform selecteert Betere Regelgevingsinitiatieven in jaarprogramma 2021

Contentverzamelaar

Fit for Future platform selecteert Betere Regelgevingsinitiatieven in jaarprogramma 2021

Het nieuwe Platform van de Europese Commissie voor Betere Regelgeving, het Fit for Future Platform, heeft vijftien initiatieven geselecteerd die in het eerste jaarprogramma van het Platform worden opgenomen. De initiatieven zullen door het Platform worden gescreend op mogelijkheden tot vereenvoudiging van de betrokken EU-regelgeving, op het ten behoeve van burgers en bedrijven verwijderen van eventuele zogenaamde ‘red tape’ (regelgeving die als overtollig, bureaucratisch en administratieve lasten verhogend kan worden beschouwd) en om te verzekeren dat het betrokken EU beleid ook tegemoet komt aan nieuwe uitdagingen.

De geselecteerde initiatieven hebben betrekking op diverse beleidsterreinen, variërend van mededinging, financiën, gezondheid, milieu, statistieken en transport tot consumenten en de interne markt. Zij worden, waar relevant, in relatie gebracht met de initiatieven die in het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 zijn aangekondigd. De initiatieven die in het jaarprogramma van het Platform zijn opgenomen gaan over diverse onderwerpen, zoals luchtkwaliteit, elektronisch aanbesteden, visserij-statistieken, staatssteun aan de landbouw-en bossector, de douaneunie en patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Het Fit for Future Platform, de opvolger van het REFIT-platform, zal opinies gaan uitbrengen over de geselecteerde initiatieven. Daarbij zal het Platform zich richten op een aantal hoofdprincipes zoals:
- digitalisering (zowel om bedrijven te helpen om digitale oplossingen te omarmen als ter vermindering van de regeldruk);
- het identificeren van knelpunten in de regelgeving die het gevolg zijn van grote verschillen tussen lidstaten;
- het vereenvoudigen van procedures (in de regelgeving), zodat het stimuleren van innovatie en investeringen de ruimte krijgt;
- met name het MKB minder belasten door een balans in EU-wetgeving te vinden tussen het opnemen van rapportageplichten en prestatiebeoordelingen;
- vereenvoudiging van de EU-wetgeving, zodat deze voorspelbaar en ondubbelzinnig is en geen overlap tussen verschillende betrokken gebieden vertoont.

De opinies van het Platform kunnen uiteindelijk worden gebruikt door de Commissie bij diens verdere werkzaamheden, uiteindelijke analyses, evaluaties en impact-assessments over de diverse onderwerpen. Naast de input van het platform worden burgers en stakeholders door de Commissie uitgenodigd om mee te denken en om bij te dragen aan het werk van het Platform. Die input wordt verzameld via het e-portal van
Have Your Say .

Meer informatie:
Persbericht van de Europese Commissie
EU-essentieel ECER : Beter Wetgeven
ECER-bericht : Werkprogramma Europese Commissie 2021 bekend (21 oktober 2020)