Geactualiseerde editie van de Gids sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen uitgebracht

Contentverzamelaar

Geactualiseerde editie van de Gids sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen uitgebracht

De bestaande Gids Sociaal inkopen met voorbeelden over hoe sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen kunnen worden meegenomen is geactualiseerd en is in te zien via de website van de Europese Commissie. De geactualiseerde editie van de gids bevat wederom praktische informatie, voorbeelden en best practices vanuit aanbestedende diensten uit heel Europa.

Achtergrond
De Europese aanbestedingsrichtlijnen ( zie ECER-dossier ) bieden de mogelijkheid om sociale overwegingen mee te nemen in aanbestedingsprocedures (zie bijvoorbeeld artikel 67 van Richtlijn 2014/24). Achtergrondgedachte hierbij is dat overheidsopdrachtgevers (aanbestedende diensten) bij hun inkoop via de toepassing van sociale overwegingen in aanbestedingsprocedures bijvoorbeeld ook mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid, om- en bijscholing van de beroepsbevolking, fatsoenlijk werk, sociale insluiting, gendergelijkheid en non-discriminatie, toegankelijkheid, ontwerpen voor iedereen en ethische handel kunnen stimuleren. Daarnaast kan via de toepassing van sociale criteria bij aanbestedingen een ruimere naleving van maatschappelijke normen worden nagestreefd. Voor sommige in te kopen producten, werken en diensten kunnen de gevolgen hiervan bijzonder belangrijk zijn nu aanbestedende diensten een groot aandeel in de markt hebben, bijvoorbeeld in de weg- en waterbouwkunde, gezondheidszorg en het vervoer.

Bij maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten (MVOO) draait het vanuit de Europese aanbestedingsregelgeving bezien ook om het behalen van positieve sociale resultaten bij overheidsopdrachten. Aanbestedingen zijn van invloed op een groot aantal mensen: gebruikers van openbare diensten, personen die betrokken zijn bij de productie en de levering van goederen of personeel van de aankooporganisatie. Naast de personen die rechtstreeks met MVOO te maken hebben, kunnen MVOO ook gevolgen hebben voor zowel de vraag- als de aanbodzijde van de markt.

Om ook de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moeten overheidsinstanties zich inspannen om alle (sociale/ethische, ecologische en economische) aspecten die samengaan met duurzaamheid na te streven. Aanbestedende diensten zijn grote investeerders in Europa en besteden momenteel meer dan 14 procent van het BBP (bruto binnenlands product) van de EU. Door hun koopkracht aan te wenden om voor goederen en diensten te kiezen die daadwerkelijk sociale resultaten opleveren, kunnen zij een grote bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling. De geactualiseerde Gids sociaal inkopen beoogt hierbij ondersteuning te bieden door ook aandacht te besteden aan de sociale dimensie van duurzame overheidsopdrachten.

De huidige COVID-19-pandemie zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt, de arbeidsomstandigheden, de verstrekking van bepaalde diensten aan personen en de ook de kleinere ondernemingen treffen. De verwachting is dat de EU-lidstaten in hun herstelstrategieën sociale insluiting en billijkheid zullen moeten bevorderen en erop moeten toezien dat de groene en de digitale transitie banen, duurzame groei en sociaal-economische veerkracht opleveren. Voor het verwezenlijken van deze doelstellingen zijn maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten ook een belangrijk instrument voor de EU-lidstaten.

De geactualiseerde Gids sociaal inkopen

De geactualiseerde Gids sociaal inkopen beoogt aanbestedende diensten beter bekend te maken met de potentiële voordelen van MVOO en op praktische wijze toe te lichten welke mogelijkheden het Europeesrechtelijke kader te bieden heeft. Bij het opstellen van deze gids heeft de Europese Commissie aanbestedende diensten uitgebreid geraadpleegd teneinde goede praktijken en voorbeelden van mogelijk te behalen resultaten in kaart te brengen en inzichtelijk te maken. 

Deze gids is hoofdzakelijk samengesteld ten behoeve van aanbestedende diensten, maar kan ook andere partijen die bij aanbestedingen betrokken zijn inspireren, zoals leveranciers en dienstverleners, sociale ondernemingen of ngo’s.

In de gids komen alle aspecten van het aanbestedingsproces aan bod. Ook de aspecten die verder reiken dan de inschrijvingsprocedure zelf. Er wordt toegelicht op welke manier sociale overwegingen in het hele proces kunnen worden meegenomen, met vele praktijkvoorbeelden met betrekking tot aanbestedende diensten in de EU. In de hoofdstukken 2 tot en met 5 komen ook lijsten van “goede praktijken” aan de orde. Deze hebben tot doel de tekst in de gids verder te verduidelijken door een concrete samenvatting te geven van de essentiële punten per onderwerp, en door aan te geven wat de aanbestedende diensten in de praktijk kunnen doen om op maatschappelijk verantwoorde wijze het aanbestedingsproces aan te gaan.

Meer informatie: