Gezamenlijke mededeling gepresenteerd in het kader van de EU bijdrage aan de opbouw van vrede

Contentverzamelaar

Gezamenlijke mededeling gepresenteerd in het kader van de EU bijdrage aan de opbouw van vrede

De mededeling voorziet in een herzien beleid ter versterking van het vermogen van de Europese Unie om bij te dragen aan de preventie en duurzame oplossing van gewapende conflicten die hele regio's destabiliseren, de veiligheid van de EU en haar burgers aantasten, en ontwikkelingswinst en weerstandsvermogen ondermijnen. Ontwapening, demobilisatie en reïntegratie van voormalige strijders spelen een sleutelrol in het streven van de EU naar duurzame vrede en het voorkomen van het nieuw oplaaiend geweld. Door volop gebruik te maken van het beleid en beschikbare instrumenten en middelen kan de EU haar invloed op deze processen vergroten.

Het gaat om een gezamenlijke mededeling (EN) die de Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell en de Europese Commissie op 21 december 2021 hebben uitgebracht en die het nieuwe beleid van de Europese Unie ter ondersteuning van ontwapening, demobilisatie en reïntegratie van voormalige strijders (DDR) voorstelt, als onderdeel van de bredere bijdrage van de EU aan vredesopbouw. De mededeling schetst een nieuwe strategische aanpak van de EU ter ondersteuning van DDR-processen en weerspiegelt de ambitie van een sterker Europa in de wereld als wereldwijde vredesactor. Tegelijk met de mededeling werd ook een Q&A overzicht en een factsheet over de mededeling uitgebracht (EN).

Het nieuwe beleid is een actualisering van het DDR-concept van de EU van 2006, dat de EU in staat stelde DDR-processen met een breed scala aan instrumenten in zeer uiteenlopende contexten te ondersteunen, onder meer door de aanwezigheid van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB; zie ook dit ECER-dossier) in Atjeh, Colombia en Nigeria. Het herziene beleid zorgt dat het streven van de EU naar een sterker Europa in de wereld tot uiting komt in de EU-aanpak van DDR en haar steun voor duurzame vrede, een en ander ook in overeenstemming met internationale best practices.

Het nieuwe DDR-beleid van de EU is gebaseerd op een breed scala van instrumenten die deel uitmaken van de geïntegreerde aanpak van conflicten en crises. Het houdt rekening met de geïntegreerde DDR-normen van de VN. Het nieuwe beleid moet daadwerkelijk bijdragen tot vredesopbouw en het vergroten van de veerkracht van gemeenschappen die worden getroffen door onstabiele situaties en conflicten.

Volgens de gezamenlijke mededeling berust de bijdrage van de EU aan DDR-processen op:

  • een grotere politieke betrokkenheid, op basis van grondige beoordelingen die een realistische, flexibele en conflictgevoelige aanpak van DDR mogelijk maken;
  • versterkte coördinatie tussen de EU en haar lidstaten om snelle reacties op korte termijn te koppelen aan inzet op lange termijn, waarbij humanitaire, ontwikkelings- en vredesinspanningen aan elkaar worden gekoppeld;
  • versterkte samenwerking met belangrijke partners, waaronder de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en andere regionale organisaties, nationale actoren en organisaties van de civiele samenleving;
  • doeltreffendere DDR-initiatieven op regionaal en grensoverschrijdend niveau door te zorgen voor koppelingen en synergiën met andere regionale en nationale inspanningen tot vredesopbouw, met name op het gebied van de hervorming van de veiligheidssector en het voorkomen van gewelddadig extremisme.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie (EN)
ECER-dossier: GBVB- defensiesamenwerking
ECER-EU-essentieel: Instellingen- Hoge Vertegenwoordiger