Groen licht voor steun aan (potentiële) kandidaat-lidstaten van de EU

Contentverzamelaar

Groen licht voor steun aan (potentiële) kandidaat-lidstaten van de EU

De steun uit het Instrument voor pre-toetredingssteun (IPA) kan door de (potentiële) kandidaat-lidstaten van de EU worden gebruikt voor het uitvoeren van politieke, institutionele, juridische, administratieve, sociale en economische hervormingen. Die hervormingen faciliteren een geleidelijke aanpassing van het nationale stelsel aan de regels, de normen, het beleid en de praktijken van de EU. Door nieuwe EU-wetgeving wordt het IPA vastgesteld voor de periode 2021-2027.

Het gaat om verordening 2021/1529 tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III).

Achtergrond

Het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) is erop gericht om (potentiële) kandidaat-lidstaten van de EU voor te bereiden op het toekomstige lidmaatschap van de EU en hun toetredingsproces te ondersteunen. Op dit moment zijn Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije kandidaat-lidstaten van de EU. Bosnië en Herzegovina en Kosovo zijn potentiële kandidaat-lidstaten. IJsland heeft de EU in 2015 gevraagd om het land niet langer als kandidaat-lidstaat te beschouwen, maar heeft de toetredingsaanvraag nog niet officieel ingetrokken.

Het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) werd in 2006 ingevoerd (verordening 2006/1085). Aangezien verordening 1085/2006 verstreek op 31 december 2013 werd het IPA verlengd bij verordening 231/2014 (IPA II). Die laatste verordening had een looptijd van 1 januari 2014 tot 31 december 2020. Om de continuering van het IPA na 31 december 2020 te verzekeren heeft de EU verordening 2021/1529 (IPA III) vastgesteld. Op grond van die verordening wordt het IPA vastgesteld voor de periode 1 januari 2021 tot 31 december 2027.

Het IPA vormt een aanvulling op het Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) (lees in dit ECER-bericht meer over het NDICI).

Het instrument voor pre-toetredingssteun (IPA)

Het is van belang dat de steun uit het IPA wordt gebruikt om (potentiële) kandidaat-lidstaten te ondersteunen bij hun inspanningen om hervormingen in hun politieke, juridische en economische systemen door te voeren. De steun uit het IPA moet zowel worden gebaseerd op een prestatiebenadering als op het beginsel van eerlijke verdeling.

Een prestatiebenadering houdt in dat de reikwijdte en de intensiteit van de steun worden afgestemd op de prestaties van de (potentiële) kandidaat-lidstaten op het gebied van hervormingen. Door ook het beginsel van eerlijke verdeling toe te passen, kan de reikwijdte en de intensiteit van de steun worden afgestemd op enerzijds de prestaties van de (potentiele) kandidaat-lidstaten en anderzijds op hun behoeften en capaciteit om hervormingen door te voeren. Zo wordt vermeden dat sommige (potentiële) kandidaat-lidstaten disproportioneel weinig steun krijgen in vergelijking met andere (potentiële) kandidaat-lidstaten.  

De reikwijdte en de intensiteit van de steun kunnen worden bijgesteld als een (potentiële) kandidaat-lidstaat aanzienlijke achteruitgang boekt, of als de vorderingen met fundamentele hervormingen uitblijven.

Meer informatie: