Groen licht voor veiligere producten in de EU

Contentverzamelaar

Groen licht voor veiligere producten in de EU

De Raad en het Europees Parlement hebben de verordening algemene productveiligheid aangenomen. Die verordening scherpt de veiligheidsvoorschriften voor zowel offline als online verkochte producten aan. De verordening moet het markttoezicht op onveilige producten versterken. Daarnaast versterkt de verordening de rechten van consumenten aan wie een onveilig product is verkocht.

Achtergrond

De richtlijn algemene productveiligheid uit 2001 zorgde ervoor dat alle producten die op de EU-markt werden gebracht, onderworpen zijn aan algemene veiligheidsvoorschriften. Omdat steeds meer goederen en producten online worden verkocht, moesten de voorschriften uit deze richtlijn worden aangepast aan de huidige digitale en technologische ontwikkelingen. Op 8 december 2021 presenteerde de Commissie daarom een voorstel voor een verordening inzake algemene productveiligheid.

Na onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad is de verordening aangenomen en op 23 mei 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen. De verordening algemene productveiligheid zet de richtlijn algemene productveiligheid (die moest worden omgezet in nationale regels) om in een verordening (die geen ruimte laat voor verschillen in omzetting door de lidstaten).

Inhoud van de verordening

De nieuwe verordening versterkt de productveiligheid en de bescherming van consumenten, en maakt het voor consumenten gemakkelijker om onveilige producten te laten repareren, terug te sturen of te vervangen. Dit betekent dat:

  • onlinemarktplaatsen met markttoezichtautoriteiten moeten samenwerken als ze een gevaarlijk product op hun platform ontdekken, en moeten zorgen voor één contactpunt dat zich met productveiligheid bezighoudt;
  • markttoezichtautoriteiten onlinemarktplaatsen kunnen verplichten gevaarlijke producten van hun platforms te verwijderen of de toegang tot deze producten onmogelijk te maken;
  • er een regeling komt voor toezicht op de eengemaakte markt die voor alle producten geldt;
  • als een product onveilig blijkt te zijn, de marktdeelnemers onmiddellijk corrigerende maatregelen moeten nemen en de markttoezichtautoriteiten en consumenten daarover informeren
  • als een product moet worden teruggeroepen, consumenten recht hebben op de reparatie, vervanging of terugbetaling ervan (en tussen minimaal 2 van deze opties kunnen kiezen);
  • marktdeelnemers een verantwoordelijke moeten hebben voor online en offline verkochte producten (ongeacht de herkomst ervan), die ervoor zorgt dat technische documentatie, instructies en veiligheidsinformatie beschikbaar zijn

Meer informatie: