Herplaatsing vluchtelingen weer voor EU-Hof

Contentverzamelaar

Herplaatsing vluchtelingen weer voor EU-Hof

De Commissie heeft besloten de Tsjechië, Hongarije en Polen voor het EU-Hof te dagen wegens niet-naleving van hun verplichtingen inzake herplaatsing van vluchtelingen.

Op 15 juni 2017 heeft de Commissie inbreukprocedures ingeleid tegen Tsjechië, Hongarije en Polen. De antwoorden van de drie lidstaten werden niet bevredigend bevonden en de Commissie besloot op 26 juli 2017 over te gaan tot de volgende fase van de inbreukprocedure door met redenen omklede adviezen te sturen.

Ondanks het feit dat het EU-Hof in zijn arrest van 6 september jl. heeft bevestigd dat de herplaatsingsregeling geldig is, blijven Tsjechië, Hongarije en Polen in strijd met hun wettelijke verplichtingen. De ontvangen antwoorden werden opnieuw onbevredigend bevonden en drie landen hebben geen aanwijzingen gegeven dat zij zullen bijdragen tot de uitvoering van het herplaatsingsbesluit. Daarom heeft de Commissie besloten over te gaan tot de volgende fase van de inbreukprocedure en de drie lidstaten voor het EU-Hof te dagen.

Krachtens de besluiten van de Raad moeten de lidstaten om de drie maanden beschikbare plaatsen voor herplaatsing vrijmaken om een snelle en ordelijke herplaatsingsprocedure te waarborgen. Terwijl alle andere lidstaten in de afgelopen maanden verhuisd en beloofd zijn, heeft Hongarije helemaal geen actie ondernomen sinds de relocatie van start ging, heeft Polen niemand herplaatst en sinds december 2015 geen toezeggingen gedaan. Tsjechië heeft sinds augustus 2016 niemand herplaatst en heeft sinds meer dan een jaar geen nieuwe toezeggingen gedaan.

De tijdelijke regeling voor noodherplaatsing is ingesteld bij twee besluiten van de Raad in september 2015 (Beschikking (EU) 2015/1523 van de Raad en Beschikking (EU) 2015/1601 van de Raad), waarin de lidstaten zich ertoe hebben verbonden personen die internationale bescherming behoeven, uit Italië en Griekenland te herplaatsen.

De Commissie heeft regelmatig verslag uitgebracht over de uitvoering van de twee besluiten van de Raad door middel van haar periodieke verslagen over hervestiging en herplaatsing, waarin zij heeft aangedrongen op de nodige maatregelen. Vanaf november 2017 is de rapportage over de verhuis- en hervestigingsregelingen opgenomen in een geconsolideerd verslag over de vooruitgang die is geboekt in het kader van de Europese agenda voor migratie. Hoewel tot nu toe meer dan 32 000 personen zijn herplaatst, zijn er nog steeds in aanmerking komende aanvragers in Italië en Griekenland die met voorrang moeten worden herplaatst.

Meer info: