Herziene EU-asbestrichtlijn in het EU-Publicatieblad verschenen

Contentverzamelaar

Herziene EU-asbestrichtlijn in het EU-Publicatieblad verschenen

De EU-asbestrichtlijn beschermt werknemers tegen risico’s voor hun gezondheid die zich voordoen of kunnen voordoen als gevolg van blootstelling aan asbest op het werk. De herziene EU-asbestrichtlijn voorziet in een forse verlaging van de huidige asbestlimieten. Ook de voorzorgs- en beschermingsmaatregelen worden door de nieuwe regels aangescherpt

Asbest is een zeer gevaarlijke, kankerverwekkende stof. 78 procent van de in de EU erkende gevallen van kanker op het werk en 88 procent van de gevallen van longkanker op het werk zijn asbest-gerelateerd. De afgelopen veertig jaar heeft de EU maatregelen genomen om het gebruik van asbest te beperken en vervolgens te verbieden. Tussen 1983 en 1985 heeft zij het gebruik van zes soorten asbestvezels (crocidoliet, chrysotiel, amosiet, anthofylliet, actinoliet en tremolie) beperkt. In 1991 verbood de EU het op de markt brengen en het gebruik van vijf van die soorten (crocidoliet, amosiet, anthofylliet, actinoliet en tremolie), en het gebruik van chrysotiel in producten die onder meer in de bouwsector op grote schaal worden gebruikt. In 1999 verbood zij alle zes soorten asbestvezels en het asbestverbod van de EU trad in 2005 in werking. Het verbod geldt voor zowel in de EU geproduceerde als ingevoerde goederen.

Kanker bestrijden is een prioriteit van de EU. De Commissie heeft zich ertoe verbonden de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zoals asbest daadwerkelijk te verminderen in het kader van het Europees kankerbestrijdingsplan (2021) en het actieplan voor nulverontreiniging (2021). Aangezien asbest volgens de Commissie nog steeds in veel gebouwen te vinden is, is een alomvattende en geïntegreerde aanpak nodig om deze erfenis op verschillende beleidsterreinen aan te pakken.

In die context presenteerde de Europese Commissie op 28 september 2022 een mededeling met de titel ‘Werken aan een asbestvrije toekomst: een Europese aanpak van de gezondheidsrisico’s van asbest’. In de mededeling wordt een levenscyclusbenadering voorgesteld die steunt op een overkoepelende volksgezondheidsdoelstelling. Zij omvat de maatregelen die nodig zijn om het in gebouwen aanwezige asbest te identificeren en te registreren, om te zorgen voor een veilige verwijdering of behandeling, voor zover relevant, en voor de behandeling van asbesthoudend afval, waarbij de bescherming van de werknemers wordt gemaximaliseerd en wordt gezorgd voor een adequate follow-up van asbestgerelateerde ziekten.

Naast de mededeling presenteerde de Commissie een voorstel voor een herziening van de richtlijn asbest op het werk (zie het ECER-bericht over het voorstel). De richtlijn asbest op het werk beschermt werknemers tegen risico’s voor hun gezondheid die zich voordoen of kunnen voordoen als gevolg van blootstelling aan asbest op het werk, onder meer door dergelijke risico’s te voorkomen. Op 30 november 2023 is de herziene asbestrichtlijn in het EU-Publicatieblad verschenen.

De herziene asbestrichtlijn voorziet in een forse verlaging van de huidige asbestlimieten. Ook de voorzorgs- en beschermingsmaatregelen worden door de nieuwe regels aangescherpt, met specifieke vergunningen voor asbestverwijdering en controles op asbest in oudere gebouwen vóór sloop- of onderhoudswerkzaamheden.

Meer informatie: