Herziene Europese drinkwaterrichtlijn van kracht geworden

Contentverzamelaar

Herziene Europese drinkwaterrichtlijn van kracht geworden

De herziene EU-richtlijn ziet op een betere kwaliteit en toegang tot drinkwater. De nieuwe regels behoren tot de meest hoogwaardige normen ter wereld voor drinkwater, in overeenstemming met de ambitie van nulvervuiling uit de Europese Green Deal.

De omzetting van de Europese herziene EU-drinkwaterrichtlijn (EU 2020/2184) door lidstaten in nationaal recht, welke voor medio januari 2023 voltooid moest zijn, moet de bescherming van de menselijke gezondheid voor alle EU-burgers verbeteren en bijdragen tot de bescherming van het milieu tegen het vrijkomen van deze schadelijke stoffen. De lidstaten zijn verplicht om de Europese Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van nationaal recht mee te delen die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Achtergrond
Hoewel een groot percentage van de Europese burgers al onmiddellijke toegang tot schoon en veilig drinkwater heeft tegen een betaalbare prijs, worden sommige EU-burgers nog steeds geconfronteerd met problemen in verband met de toegang tot veilig drinkwater. Daarnaast kunnen ook nieuwe verschijnselen zoals toenemende waterschaarste, droogte en nieuwe stoffen zoals farmaceutische producten of microplastics een bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

Om deze uitdagingen aan te pakken, stelde de Europese Commissie een aanpassing van de oorspronkelijk uit 1998 daterende drinkwaterrichtlijn voor om de kwaliteit van het drinkwater op langere termijn in stand te houden en de consument tegen deze potentiële risico's te beschermen. Het voorstel werd in 2020 door de wetgevers aangenomen als herziene drinkwaterrichtlijn en trad in werking op 12 januari 2021 (zie ook dit ECER-bericht). De lidstaten moesten de richtlijn uiterlijk op 12 januari 2023 in nationaal recht omzetten en aan de bepalingen ervan voldoen.

De herschikte drinkwaterrichtlijn maakt deel uit van het algemene EU-waterbeleid, met inbegrip van bijvoorbeeld de recente voorstellen van de Commissie voor de herziening van de richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen, de grondwaterrichtlijn en de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.

Ook is de herziening een reactie op het allereerste succesvolle Europese burgerinitiatief Right2Water over een betere toegang tot veilig drinkwater voor alle Europeanen.

De wereldwijde toegang tot veilig drinkwater zal onder meer worden besproken tijdens de VN-waterconferentie in maart 2023.

Inhoud nieuwe Drinkwaterrichtlijn
Om de hoge kwaliteit van drinkwater te waarborgen, bevat de herziene drinkwaterrichtlijn geactualiseerde veiligheidsnormen, introduceert deze een methode om kwaliteitsrisico's in de hele watervoorzieningsketen te identificeren en te beheren, stelt de richtlijn een toezichtlijst op van opkomende stoffen zoals microplastics, hormoonontregelaars en nieuwe soorten chemische stoffen waarop toezicht moet worden gehouden, en voert de richtlijn conformiteitsbepalingen in voor producten die in contact komen met drinkwater.
De nieuwe richtlijn pakt ook waterlekkage aan, aangezien nu gemiddeld 23 procent van het behandelde water verloren gaat tijdens de distributie in de EU. Er zijn tevens eisen voor de lidstaten om de toegang tot drinkwater te verbeteren en te handhaven voor iedereen en voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in het bijzonder.

Meer informatie:
Nieuwsbericht website Milieu Europese Commissie
ECER-dossier: Klimaat en milieu – Waterkwaliteit en beheer