Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld is voor de EU in werking getreden

Contentverzamelaar

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld is voor de EU in werking getreden

Het Verdrag is een alomvattend juridisch kader om vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld en om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, te vervolgen en uit te bannen. Per 1 oktober 2023 is het Verdrag voor de EU in werking getreden. De EU is tot het Verdrag toegetreden voor wat betreft de instellingen en het openbaar bestuur van de EU, alsook met betrekking tot aangelegenheden in verband met de justitiële samenwerking in strafzaken, inzake asiel en inzake non-refoulement.

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (“Verdrag van Istanbul”) biedt een uitgebreid en veelzijdig rechtskader voor de bescherming van vrouwen tegen alle vormen van geweld. Het beoogt geweld tegen vrouwen en meisjes en huiselijk geweld te voorkomen, te vervolgen en uit te bannen. Het bestrijkt een breed scala aan maatregelen, dat varieert van gegevensverzameling en bewustmaking tot wettelijke maatregelen inzake de strafbaarstelling van diverse vormen van geweld tegen vrouwen. Het omvat ook maatregelen voor de bescherming van slachtoffers en de verlening van ondersteunende diensten.

De Europese Commissie stelde in 2016 voor dat de EU zou toetreden tot het Verdrag van Istanbul, voor zover het gaat om aangelegenheden die onder de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen. In mei 2023 heeft het Europees Parlement de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul met een grote meerderheid goedgekeurd. Op 1 juni 2023 heeft de Raad twee besluiten (Besluit 2023/1075 en Besluit 2023/1076) aangenomen, die voorzien in de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul. De twee Raadsbesluiten zijn op 2 juni 2023 in het EU-Publicatieblad bekendgemaakt. De ondertekende akte van toetreding is vervolgens bij de Raad van Europa neergelegd. Het Verdrag is op 1 oktober 2023 voor de EU in werking getreden.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Europese Commissie
  • ECER-bericht - De EU treedt toe tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (8 juni 2023)
  • ECER-bericht – EU-Hof: het bereiken van een gemeenschappelijk akkoord is bij een gemengd verdrag geen juridisch vereiste maar een politieke keuze van de Raad (25 oktober 2021)