Hogere drempel voor aanmelden steun DAEB’s

Contentverzamelaar

Hogere drempel voor aanmelden steun DAEB’s

De Europese Commissie heeft een 'de-minimisverordening' voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB) aangenomen. Deze verordening beschouwt bedragen onder 500.000 euro per onderneming in een periode van drie jaar niet als staatssteun en dit hoeft dus niet aangemeld te worden. Volgens de Commissie leert de ervaring dat gezien de effecten op de handel en de mededinging in de EU voor DAEB’s een hogere drempel kan gelden ten opzichte van de ‘reguliere’ drempel van 200.000 euro.

Klik hier voor de volledige tekst van de verordening. De maatregel volgt op de bekendmaking eind 2011 door de Commissie van haar nieuwe beleid voor diensten van algemeen economisch belang.

Diensten van algemeen economisch belang zijn de activiteiten op het gebied van commerciele dienstverlening waarbij taken van algemeen belang worden vervuld. Daarvoor gelden van overheidswege specifieke verplichtingen inzake openbare dienstverlening. Dit is bijvoorbeeld het geval met de dienstverlening via vervoer-, energie- en communicatienetwerken en vaak in de gezondheidszorg.

Uit de ervaring die de Commissie heeft opgedaan bij de toepassing van de staatssteunregels op ondernemingen die diensten van algemeen economisch belang in de zin van artikel 106, lid 2 VWEU verrichten, is gebleken dat het plafond kan verschillen van het algemene de-minimisplafond dat in verordening 1998/2006 is vastgesteld. Het kan worden aangenomen dat een bedrijf een hoger steunbedrag ontvangt ter compensatie voor de verrichting van de DAEB’s. Bedragen tot 500.000 euro vormen geen steun, omdat ze geen invloed hebben op de mededinging of op de handel tussen lidstaten.

Met nieuwe verordening beoogt de Commissie een verlichting van administratieve lasten voor zowel overheden als ondernemingen. Ook geeft de duidelijke drempel rechtszekerheid aan deze gevallen. De verordening is niet van toepassing op de sectoren van de primaire productie van landbouwproducten, de visserij, de aquacultuur en het goederenvervoer over de weg.

De verordening is per direct van kracht tot en met 31 december 2018.