Inbreukenpakket februari: Nederland aangesproken op Verdrag van Aarhus en toegang tot de rechter in milieuzaken

Contentverzamelaar

Inbreukenpakket februari: Nederland aangesproken op Verdrag van Aarhus en toegang tot de rechter in milieuzaken

De Europese Commissie maant Nederland aan omdat uit de Nederlandse wetgeving niet voldoende duidelijk blijkt bij welke rechter beroep kan worden ingesteld tegen besluiten of nalatigheden van nationale autoriteiten die binnen het toepassingsgebied van het Europese milieurecht vallen.

De Europese Commissie heeft besloten een inbreukprocedure in te stellen door een aanmaningsbrief te sturen aan  Nederland  (INFR(2023)2149) wegens het niet volledig uitvoeren van de vereisten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden  (Verdrag van Aarhus). Ook Slowakije  werd aangemaand.

Het nationaal recht moet duidelijk en nauwkeurig zijn wat betreft de mogelijkheid om milieuwetten bij de rechter aan te vechten. De Europese Commissie zet zich in voor de versterking van de milieurechtsstaat en wil ervoor zorgen dat wetten breed worden begrepen, nageleefd en gehandhaafd. Daarom is het zeer belangrijk dat burgers en het maatschappelijk middenveld de nationale rechter kunnen verzoeken om de wettelijke naleving te verifiëren.

Volgens de Commissie heeft Slowakije in de nationale wetgeving niet duidelijk en nauwkeurig vastgesteld dat leden van het publiek alle besluiten of nalatigheden van nationale autoriteiten die binnen het toepassingsgebied van het EU-milieurecht vallen, bij de rechter kunnen aanvechten. Het kan gaan om wetten van individuele aard – zoals de verlening of weigering van een vergunning – of van algemene strekking, zoals de vaststelling van een plan of programma. In Nederland kan weliswaar beroep tegen dergelijke wetten worden ingesteld, maar volgens de Commissie blijkt uit de wetgeving niet duidelijk genoeg bij welke rechter (administratief of civiel). Zowel in Nederland als in Slowakije hebben de besluiten of nalatigheden van de autoriteiten betrekking op de habitatrichtlijn, de vogelrichtlijn, de kaderrichtlijn afvalstoffen en de kaderrichtlijn water.

Daarom stuurt de Commissie een aanmaningsbrief aan Slowakije en Nederland, waarna beide landen twee maanden de tijd hebben om te reageren en de door de Commissie geconstateerde tekortkomingen aan te pakken. Komt er geen bevredigend antwoord, dan kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Meer informatie:
Pershoek Europese Commissie: Inbreukenpakket februari
ECER-EU-essentieel: Inbreukprocedures