Inbreukenpakket januari: Nederland aangesproken in een viertal kwesties

Contentverzamelaar

Inbreukenpakket januari: Nederland aangesproken in een viertal kwesties

Uit het inbreukenpakket van de Europese Commissie van januari blijkt Nederland betrokken in procedures rondom de herziening van de EU-richtlijn betreffende de EU-regeling voor de handel in broeikasemissierechten, de richtlijn betreffende een Europese blauwe kaart voor toegang en verblijf van hoogopgeleide onderdanen van derde landen, de richtlijn Gemeenschappelijke Oplader ter wijziging van de richtlijn Radioapparatuur en de richtlijn inzake kredietbeheerders en kredietopkopers.

De Europese Commissie heeft de betrokken lidstaten die geen mededeling hebben gedaan van nationale maatregelen tot omzetting van betreffende richtlijnen waarvan de omzettingstermijn onlangs is verstreken een schriftelijke aanmaning gestuurd. De lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om op de ingebrekestellingen te antwoorden en hun omzetting te voltooien, anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies uit te brengen.

EU-regeling voor de handel in emissierechten
De herziening van de EU-richtlijn betreffende de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (EU-ETS) (Richtlijn (EU) 2023/959), vastgesteld bij Richtlijn 2003/87/EG, en de herziene EU-ETS-regels voor de luchtvaartsector (Richtlijn (EU) 2023/958) zijn in mei 2023 in werking getreden. De wijzigingen versterken de bestaande EU-ETS-regels, breiden de ETS uit tot zeevervoer en voeren koolstofbeprijzing in nieuwe sectoren van de economie in door een afzonderlijke nieuwe regeling voor de handel in emissierechten in te stellen voor gebouwen, wegvervoer en brandstoffen die worden gebruikt in industrieën met kleine emissies. De nieuwe regels voorzien ook in de oprichting van een sociaal klimaatfonds dat gefinancierd wordt met ETS-inkomsten om ervoor te zorgen dat de overgang voor iedereen eerlijk verloopt. De lidstaten werken aan de omzettingsmaatregelen, maar tot nu toe hebben 26 lidstaten (België, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden) geen volledige omzetting van Richtlijn (EU) 2023/958 en van de nieuwe bepalingen van Richtlijn (EU) 2023/959 in nationaal recht aan de Europese Commissie meegedeeld vóór de deadline van 31 december 2023.

Legale migratie
Richtlijn (EU) 2021/1883 betreffende de Europese blauwe kaart voorziet in de intrekking van Richtlijn (EU) 2009/50 en stelt de voorwaarden vast voor toegang en verblijf van hoogopgeleide onderdanen van derde landen die in de EU komen wonen en werken. De richtlijn introduceert efficiëntere regels voor het aantrekken van hoogopgeleide werknemers naar de EU. Deze regels omvatten flexibelere toelatingsvoorwaarden, meer rechten en de mogelijkheid om gemakkelijker te verhuizen en te werken tussen EU-lidstaten. België, Bulgarije, Estland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden hebben de nationale maatregelen tot omzetting van de richtlijn niet vóór de vastgestelde uiterste datum van 18 november 2023 aan de Commissie meegedeeld.

Radioapparatuur en opladers
De Richtlijn Gemeenschappelijke Oplader (EU) 2022/2380 wijzigt de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU door het harmoniseren van oplaadoplossingen voor elektronische apparaten die op de EU-markt worden gebracht. De richtlijn zorgt voor interoperabiliteit door USB-C als gemeenschappelijke oplaadpoort te introduceren. De richtlijn zorgt er ook voor dat de verkoop van opladers wordt losgekoppeld van de verkoop van elektronische apparaten en dat consumenten worden geïnformeerd over de oplaadprestaties, en effent de weg voor geharmoniseerde draadloze oplaadoplossingen. De richtlijn is vanaf 28 december 2024 van toepassing op draagbare apparaten zoals telefoons, tablets en camera's, en vanaf 28 april 2026 op laptops. België, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal en Finland hebben hun nationale maatregelen tot omzetting van de richtlijn betreffende gemeenschappelijke opladers niet voor de uiterste datum van 28 december 2023 aan de Commissie meegedeeld.

Richtlijn kredietbeheerders en -kopers
Richtlijn (EU) 2021/2167 inzake kredietbeheerders en kredietopkopers (de NPL-richtlijn) creëert een goed functionerende secundaire EU-markt voor non-performing loans (NPL's) door regels vast te stellen voor de vergunningverlening aan en het toezicht op kredietopkopers en kredietbeheerders en door een reeks geharmoniseerde criteria op te stellen die kredietbeheerders in staat stellen NPL's grensoverschrijdend te verhandelen (het paspoort voor kredietbeheerders). De NPL-richtlijn voorziet in een reeks waarborgen om de consumentenbescherming te versterken. De richtlijn zorgt ervoor dat de overdracht van de rechten van de kredietgever de oorspronkelijke contractuele verplichting tussen de partijen niet verandert en dat consumenten tegen de koper van de lening alle verweermiddelen kunnen inroepen die hij of zij tegen de oorspronkelijke kredietgever had kunnen inroepen. Het belangrijkste is dat de NPL-richtlijn belangrijke uitstelmaatregelen introduceert om consumenten te beschermen, zoals herfinanciering van de kredietovereenkomst, uitstel van betaling van de schuldtermijnen, wijziging van de rentevoet of gedeeltelijke kwijtschelding, evenals informatievereisten om de relatie met de kredietgever transparanter te maken. De lidstaten moesten de maatregelen ter omzetting van de NPL-richtlijn in nationaal recht uiterlijk op 29 december 2023 goedkeuren en publiceren. België, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Finland hebben de Commissie niet vóór de uiterste datum van 29 december 2023 in kennis gesteld van de volledige omzetting van deze artikelen.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-EU-essentieel: Inbreukprocedures