Inbreukenpakket oktober: Nederland aangesproken op omzetting van richtlijn evenredigheidstoets en richtlijn procedurele waarborgen voor kinderen als verdachten in strafprocedures

Contentverzamelaar

Inbreukenpakket oktober: Nederland aangesproken op omzetting van richtlijn evenredigheidstoets en richtlijn procedurele waarborgen voor kinderen als verdachten in strafprocedures

Nederland ontving een met redenen omkleed advies inzake de niet correcte omzetting van de Richtlijn inzake de evenredigheidstoets. Daarnaast ontving Nederland een aanmaningsbrief van de Europese Commissie inzake de onvolledige omzetting van de richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachten of beklaagden zijn in strafprocedures.

Dit blijkt uit het door de Europese Commissie gepubliceerde inbreukenpakket van oktober 2023.

Richtlijn inzake evenredigheidstoets
De Europese Commissie heeft besloten met redenen omklede adviezen (mroa) te sturen naar acht lidstaten, waaronder Nederland (INFR(2021)2197), omdat de EU-regels inzake de evenredigheidstoets van de Richtlijn betreffende de evenredigheidstoets (Richtlijn (EU) 2018/958) niet correct zijn omgezet. De andere lidstaten betreffen Bulgarije, Tsjechië, Griekenland, Kroatië, Cyprus, Hongarije en Slowakije.
De richtlijn betreffende de evenredigheidstoets vereist dat alle nieuwe of gewijzigde nationale regels die van invloed zijn op beroepsbeoefenaren, vóór hun goedkeuring aan een grondige evenredigheidsanalyse worden onderworpen en met bewijsmateriaal worden gestaafd. De richtlijn is een belangrijk instrument om ongerechtvaardigde beperkende nationale regels te voorkomen. Preventie is doeltreffender gebleken dan eventuele corrigerende maatregelen. Dit vereist volgens de Commissie echter een volledige en correcte uitvoering door de lidstaten. Omdat de Commissie van mening is dat bovengenoemde lidstaten de verplichtingen van de evenredigheidstoets niet correct hebben omgezet, heeft ze die lidstaten de mroa gestuurd. De Commissie heeft met name verschillende kwesties vastgesteld, zoals het uitsluiten van regels die hun oorsprong vinden in nationale parlementen of beroepsverenigingen of -organen van het toepassingsgebied van de verplichte evenredigheidstoets. In december 2021 en juli 2022 stuurde de Commissie betreffende lidstaten schriftelijke aanmaningen en in februari 2023 aanvullende aanmaningen. Zij krijgen nu twee maanden de tijd om de richtlijn correct om te zetten. Doen zij dit niet, dan kan de Commissie besluiten de zaak aanhangig te maken bij het EU-Hof.

Richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachten of beklaagden zijn in strafprocedures
De Europese Commissie heeft besloten een inbreukprocedure in te leiden door een schriftelijke aanmaning te sturen naar zes lidstaten, waaronder Nederland (INFR(2023)2089), omdat deze lidstaten de richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachten of beklaagden zijn in strafprocedures (Richtlijn (EU) 2016/800) niet volledig in nationaal recht hebben omgezet. De andere lidstaten betreffen Hongarije, Oostenrijk, Roemenië, Slowakije en Zweden. Duitsland ontving daarnaast een aanvullende schriftelijke aanmaning.
Deze richtlijn heeft tot doel gemeenschappelijke minimumnormen te waarborgen met betrekking tot de rechten van kinderen die verdachten of beklaagden zijn in strafprocedures, om hun recht op een eerlijk proces in de hele EU te garanderen. De Commissie is van mening dat de zeven lidstaten een aantal vereisten van de richtlijn met betrekking tot materiële rechten niet correct hebben omgezet. Bovendien hebben ze niet voldaan aan de verplichting om een verwijzing naar de richtlijn op te nemen in of bij de vaststelling van omzettingsmaatregelen. Daarom heeft de Commissie een schriftelijke aanmaning gestuurd. De lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om de nodige maatregelen te nemen om de door de Commissie vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. Als er geen bevredigend antwoord komt, kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Meer informatie:
Europese Commissie: inbreukenpakket oktober 2023
ECER-EU-essentieel: Inbreukprocedures