Interinstitutioneel Akkoord Beter Wetgeven

Contentverzamelaar

Interinstitutioneel Akkoord Beter Wetgeven

De samenwerking tussen de Raad, de Commissie en het Europees Parlement in het EU-wetgevingsproces wordt op een nieuwe leest geschoeid. De Raad is formeel akkoord gegaan met het Interinstitutioneel akkoord Beter Wetgeven. Het akkoord wordt binnenkort van kracht door de gezamenlijke ondertekening door de drie instellingen. De nodige uitvoeringsmaatregelen worden nu voorbereid. Binnenkort organiseert het ECER een seminar over het akkoord.

Het akkoord is gebaseerd op artikel 295 van het EU-Werkingsverdrag. Volgens deze bepaling raadplegen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie elkaar en bepalen zij in onderlinge overeenstemming de wijze waarop zij samenwerken. Daartoe kunnen zij, met inachtneming van de Verdragen, interinstitutionele akkoorden sluiten die een bindend karakter kunnen hebben.

Het ECER berichtte eerder over de inhoud van het akkoord: Betere regelgeving: Raad keurt akkoord met EP en Commissie goed (ECER, 17 december 2015). De Nederlandse terminologie is veranderd van Betere Regelgeving in Beter Wetgeven. Daarmee wordt meer gefocust op het proces dan op het eindproduct.

Het Nederlands voorzitterschap richt zich nu op de implementatie van het interinstutioneel akkoord (IIA). In dat kader heeft het Nederlands voorzitterschap tijdens de Raad Algemene Zaken (RAZ) een procedure voorgesteld voor de jaarlijkse voorbereiding van het Commissie Werkprogramma ( doc. 6879/16). Het voorstel kon rekenen op steun van alle lidstaten, waarmee de Raad de procedure heeft bekrachtigd. De vastgestelde procedure biedt tevens richtsnoeren voor tijdige betrokkenheid van de nationale parlementen bij de totstandkoming en evaluatie van jaarlijkse Werkprogramma’s van de Commissie.

Tijdens de RAZ in juni zal voor het eerst gesproken worden over de voorbereiding van het Commissie Werkprogramma 2017. Voor andere onderdelen van het IIA zal nadere afstemming met het Europees Parlement en de Raad nodig zijn.

In de komende maanden moeten verschillende vervolgstappen worden gezet, onder meer over de implementatie van afspraken die de transparantie van de EU kunnen vergroten, zoals het register voor gedelegeerde handelingen en een database voor de stand van zaken van het wetgevingsproces. De volledige implementatie van het IIA zal de nodige tijd vergen en pas geruime tijd na het Nederlandse EU voorzitterschap volledig kunnen worden afgerond.

Meer info: