Jaarverslag 2021 Europese Rekenkamer gepubliceerd

Contentverzamelaar

Jaarverslag 2021 Europese Rekenkamer gepubliceerd

Het jaarlijks activiteitenverslag voor 2021 van de Europese Rekenkamer (ERK) biedt een overzicht van de werkzaamheden van de ERK in 2021, geeft informatie over de leiding, het personeel en de financiën van de instelling en beschrijft hoe de werknemers van de ERK onafhankelijke, objectieve verslagen bleven opstellen over kwesties die van groot belang zijn voor de toekomst van de EU.

Het jaarverslag 2021 is in te zien via de website van de Europese Rekenkamer. In het verslag staat te lezen dat, a angezien de lidstaten momenteel met veel onverwachte uitdagingen worden geconfronteerd, de ERK een cruciale rol speelt door aan te geven welke aspecten van EU-maatregelen goed werken, door de aandacht te vestigen op aspecten die kunnen worden verbeterd en door substantiële wijzigingen aan te bevelen om de EU in staat te stellen haar potentieel ten volle te benutten. Deze werkzaamheden stellen de EU in staat voort te bouwen op haar eerdere inspanningen ter verbetering van haar financieel beheer en ervoor te zorgen dat de EU-uitgaven resultaten opleveren.

In 2021 hebben de EU-auditors van de ERK hun werkzaamheden binnen de grenzen van de COVID-19- gerelateerde reisbeperkingen en sanitaire maatregelen voortgezet. Hoewel zij nog steeds werden beperkt in hun mogelijkheden om controles ter plaatse uit te voeren, pasten ze zich volgens het jaarverslag aan de nieuwe situatie aan, voerden ze veranderingen door in hun werkmethoden en leerden ze omgaan met nieuwe tools om de overheidsfinanciën in de EU doeltreffend te blijven controleren.

In 2021 bracht de ERK 55 publicaties uit, waaronder 32 speciale verslagen en analyses over veel van de uitdagingen waarmee de EU op de verschillende terreinen inzake haar uitgaven en beleid wordt geconfronteerd. De auditors hebben zich gebogen over kwesties als het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en klimaatverandering, het beginsel dat de vervuiler betaalt, elektromobiliteit, het Europees Grens- en kustwachtagentschap Frontex, EU-samenwerking met niet-EU-landen bij de terugkeer van irreguliere migranten, de uitwisseling van fiscale inlichtingen, duurzame financiering, het witwassen van geld en desinformatie.
Ook werden twee COVID-19-gerelateerde verslagen uitgebracht: een analyse van de bijdrage van de EU aan de volksgezondheidsmaatregelen en een controle van de rechten van luchtvaartpassagiers tijdens de pandemie.

De publicaties van de ERK — controleverslagen, analyses en adviezen — vormen een essentieel onderdeel van de verantwoordingsketen van de EU. Ze dragen ertoe bij dat het Europees Parlement en de Raad kunnen nagaan en controleren of de beleidsdoelstellingen van de EU worden verwezenlijkt en dat zij degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de EU-begroting — voornamelijk de Europese Commissie — ter verantwoording kunnen roepen.

In het in december 2021 gepubliceerde werkprogramma van de ERK voor 2022 en daarna worden de controleprioriteiten van de ERK voor de komende jaren belicht en is nadere informatie opgenomen over de 79 speciale verslagen en analyses die zullen worden gepubliceerd.
In het werkprogramma worden vier strategische gebieden uiteengezet: het economisch concurrentievermogen van de EU; de weerbaarheid tegen bedreigingen van de veiligheid van de EU en de eerbiediging van de Europese waarden van vrijheid, democratie en de rechtsstaat; klimaatverandering, milieu en natuurlijke hulpbronnen, en het begrotingsbeleid en de overheidsfinanciën in de Unie.
Van deze verslagen zullen er 16 betrekking hebben op kwesties in verband met de respons van de EU op COVID-19, zoals de aankoop van vaccins, en op een reeks controles van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (het initiatief NextGenerationEU), die is opgezet om Europa te helpen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de pandemie.

Meer informatie:
Persbericht Europese Rekenkamer
ECER-EU-Essentieel - Instellingen en overige organen- Europese Rekenkamer