Jongerenactieplan in het kader van het externe optreden van de EU goedgekeurd

Contentverzamelaar

Jongerenactieplan in het kader van het externe optreden van de EU goedgekeurd

Het jongerenactieplan betreft het allereerste beleidskader ooit voor een strategisch partnerschap met jongeren wereldwijd om een veerkrachtigere, inclusievere en duurzamere toekomst op te bouwen. Het actieplan gaat helpen om internationale toezeggingen, bijvoorbeeld in het kader van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties en de Klimaatovereenkomst van Parijs, na te komen door de zinvolle participatie en de armslag van jongeren in het externe optreden van de EU te vergroten.

Het gaat om het jongerenactieplan in het kader van het externe optreden van de Europese Unie voor 2022-2027 dat via een gezamenlijke mededeling (EN) door de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger werd goedgekeurd. Tegelijk werd ook een vragen en antwoorden overzicht uitgebracht.

Achtergrond

Het jongerenactieplan kwam tot stand na uitgebreid overleg met meer dan 220 belanghebbenden wereldwijd, met name met organisaties voor kinderrechten en jongerenorganisaties. Het actieplan beantwoordt aan de vraag van jongeren om meer gestructureerd bij de beleids- en besluitvorming van de EU te worden betrokken. Deze vraag kwam ook tijdens de  conferentie over de toekomst van Europa  naar voren.

Het jongerenactieplan versterkt de internationale dimensie van de  EU-strategie voor jongeren  en bouwt voort op de  EU-strategie voor de rechten van het kind .

Het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie en de Europese pijler van sociale rechten dienden als inspiratiebron voor het actieplan. En ook voert het actieplan het EU-genderactieplan III.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Commissie heeft ondersteuning geboden bij het onderzoek en totstandkoming van het actieplan. In een  verslag  (EN) van de JRC over indicatoren met betrekking tot jongeren zijn internationale gegevens over jongeren met betrekking tot een reeks belangrijke thematische gebieden opgenomen. Het verslag doet aanbevelingen aan alle belanghebbenden op het gebied van jeugdzaken met het oog op meer samenhang.  

Het jongerenactieplan maakt deel uit van de inspanningen van de EU-instellingen om het  Europees Jaar van de jeugd  2022 en de internationale dimensie ervan onder de aandacht te brengen en de belangrijke rol van jongeren bij de opbouw van een groenere, inclusievere en meer digitale toekomst te benadrukken.

Tot slot ondersteunt het jongerenactieplan de uitvoering van de VN-agenda voor jongeren, vrede en veiligheid en deelt het jongeren een grotere rol toe bij het streven naar duurzame vrede, gerechtigheid, verzoening en de strijd tegen gewelddadig extremisme.

Inhoud van het jongerenactieplan

Het jongerenactieplan in het kader van het externe optreden van de EU is gebaseerd op drie actiepijlers betreffende het partnerschap van de EU met jongeren in de partnerlanden:

  1. een partnerschap voor meer inspraak: doel is jongeren meer inspraak te geven bij het beleid en de besluitvorming;

Jongeren vragen en verdienen een alomvattende aanpak om een zinvolle, inclusieve en doeltreffende participatie van jongeren te waarborgen. De EU wil de inspraak en het leiderschap van jongeren – en met name jonge vrouwen, meisjes, jonge activisten en jongerenorganisaties – wereldwijd te vergroten op alle bestuursniveaus – van binnenlandse politiek tot multilaterale fora – en binnen de beleidsvorming van de EU.

  1. een partnerschap voor meer armslag: doel is ongelijkheden te bestrijden en jongeren met de nodige vaardigheden en middelen uit te rusten om succesvol te zijn;

De positie van jongeren wordt versterkt wanneer naar hun stem wordt geluisterd en de ongelijkheden worden aangepakt. De EU zal steun blijven verlenen om het onderwijs wereldwijd te hervormen, jongeren betere economische kansen te bieden, jongeren beter uit te rusten om tot duurzame ontwikkeling en de groene en de digitale transitie wereldwijd bij te dragen, en de gezondheid, het geestelijk en lichamelijk welzijn van jongeren en hun toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te bevorderen. De EU blijft bijzondere aandacht besteden aan kinderen en jongeren die in conflictsituaties leven.

  1. een partnerschap om contacten te leggen: doel is jongeren meer mogelijkheden te geven om te netwerken en met leeftijdsgenoten wereldwijd in contact te treden.

De EU streeft ernaar mobiliteit, uitwisselingen en netwerken van jongeren te bevorderen als een essentieel aspect van de intermenselijke dimensie van de Global Gateway-strategie. Doel is diversiteit en inclusiviteit te waarborgen, met bijzondere aandacht voor sociale en economische obstakels, de digitale kloof en de risico's van desinformatie.

Het jongerenactieplan versterkt lopende initiatieven maar onderneemt ook nieuwe belangrijke initiatieven voor jongeren wereldwijd. Bijvoorbeeld:

  • Het initiatief “Youth and Women in Democracy” (budget: 40 miljoen euro) zal jongeren, jonge activisten en door jongeren geleide organisaties wereldwijd meer inspraak en een grotere leidinggevende rol verlenen door hun rechten, empowerment en participatie in openbare en politieke aangelegenheden te versterken. Jonge activisten en basisorganisaties krijgen steun op het gebied van institutioneel toezicht, corruptiebestrijding, toezicht op verkiezingen, pleitbezorging van democratische hervormingen, burgereducatie, bevordering van het stemrecht, vrijheid van vereniging en vergadering en mensenrechten.
  • Het “Youth Empowerment Fund” (budget: 10 miljoen euro) geeft directe financiële steun aan door jongeren geleide initiatieven in partnerlanden waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de uitvoering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op lokaal niveau, en met name de doelstellingen op het gebied van milieu, klimaatverandering en de inclusie van kwetsbare en gemarginaliseerde jongeren.
  • De “Africa-Europe Youth Academy” (budget: 50 miljoen euro) geeft financiële steun voor formele en informele leermogelijkheden en uitwisselingen voor jongeren die hun vaardigheden als leiders willen aanscherpen en netwerken willen opzetten van jongeren die in Afrika voor veranderingen willen zorgen.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-bericht : Eurobarometer over het Europees jaar van de jeugd laat zien dat jongeren steeds actiever worden (11 mei 2022)