Leden Europees Openbaar Ministerie beëdigd

Contentverzamelaar

Leden Europees Openbaar Ministerie beëdigd

De hoofdaanklager van het EOM en de Europese aanklagers zijn beëdigd. De plechtigheid vond plaats tijdens een zogenaamde installatiezitting voor het EU-Hof. De Europese aanklagers zullen toezicht houden op de onderzoeken en de strafvervolgingen in hun lidstaat van herkomst. Deze onderzoeken en strafvervolgingen hebben alleen betrekking op de onderwerpen die onder de bevoegdheid van het EOM vallen.

De plechtige verbintenis is aangegaan door de Europese hoofdaanklager, de Nederlandse Europese aanklager Daniëlle Goudriaan en 21 aanklagers uit andere lidstaten.

Achtergrond

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is opgericht bij Verordening (EU) 2017/1939 (EOM-verordening). Het EOM is gezeteld in Luxemburg en moet ervoor zorgen dat grensoverschrijdende btw-fraude boven de 10 miljoen euro en misbruik van EU-geld minder vaak onbestraft blijven. Eerder waren de lidstaten verantwoordelijk voor vervolging, maar veel zaken bleven daar op de plank liggen of werden geseponeerd.

Op 16 oktober 2019 is de Roemeense Laura Codruţa Kövesi benoemd tot de eerste hoofdaanklager van het EOM ( ECER-bericht ). De hoofdaanklager werd op 14 oktober gekozen uit een lijst van drie kandidaten die na een open sollicitatieprocedure door een onafhankelijke commissie was opgesteld.

Op 27 juli 2020 zijn vervolgens de Europese aanklagers van het EOM benoemd ( ECER-bericht ). Op grond van de EOM-verordening heeft elke lidstaat drie kandidaten voor het ambt van Europese aanklager voorgedragen. Deze kandidaten moesten actief lid zijn van het openbaar ministerie of de rechterlijke macht in de desbetreffende lidstaat. De onafhankelijkheid van deze kandidaten moest buiten twijfel staan en zij dienden over kwalificaties te beschikken die het mogelijk maakte dat zij tot de hoogste vervolgende of rechterlijke ambten van hun lidstaat zouden kunnen worden benoemd. Tevens moesten de kandidaten beschikken over relevante praktische ervaring met nationale rechtsstelsel, financiële onderzoeken en internationale justitiële samenwerking in strafzaken. Na het advies van de selectiecommissie heeft de Raad de kandidaten geselecteerd en benoemd. Daniëlle Goudriaan is op voordracht van Nederland benoemd tot Europese aanklager.

Europese aanklagers worden benoemd voor een niet-hernieuwbare termijn van 6 jaar. De Raad kan besluiten deze termijn aan het eind van deze periode met maximaal 3 jaar te verlengen. In verband met de overgangsmaatregelen voor de eerste ambtstermijn bij het EOM zijn de Europese aanklagers die zijn voorgedragen door een derde van de deelnemende lidstaten, op basis van loting, voor een niet-hernieuwbare termijn van 3 jaar benoemd. Dit geldt ook voor de Nederlandse Daniëlle Goudriaan.

Momenteel nemen 22 lidstaten deel aan het EOM (België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië). Polen, Hongarije, Zweden, Denemarken en Ierland nemen dus niet deel aan het EOM. Dat heeft te maken met het feit dat de eerste 22 lidstaten een nauwere samenwerking zijn aangegaan. Een uitgebreide analyse van die nauwere samenwerking is te vinden in het dossier Europees Openbaar Ministerie onder het kopje: Rechtsgrondslag: nauwere samenwerking.

Meer informatie