Luxemburg voorzitter van de Benelux in 2022

Contentverzamelaar

Luxemburg voorzitter van de Benelux in 2022

Op 11 februari 2022 werd het startschot gegeven voor het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux. Het Luxemburgse voorzitterschap zal zich richten op drie overkoepelende thema’s: versterkt uit de coronacrisis komen, het werken aan een groene, veilige en competitieve Benelux en het bevorderen van synergiën met aangrenzende regio’s.

Achtergrond

De Benelux is een intergouvernementeel samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg ( http://www.benelux.int/ ). De samenwerking vindt plaats op de terreinen Economie & interne markt (inclusief duurzame ontwikkeling) en Veiligheid & samenleving (justitie en binnenlandse zaken). Binnen de Benelux is het Comité van Ministers het hoogste besluitvormingsorgaan. De vergaderingen worden bij toerbeurt door één van de drie landen voorgezeten voor de duur van een kalenderjaar. In 2022 neemt Luxemburg het stokje over van België als voorzitter.

Prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap

Op 11 februari 2022 heeft de Luxemburgse minister van Buitenlandse en Europese Zaken, Jean Asselborn, de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap bekendgemaakt. Het Luxemburgse voorzitterschap zal zich richten op drie overkoepelende thema’s. Het gaat om de volgende thema’s:

1. Versterkt uit de coronacrisis komen  

Het Luxemburgs voorzitterschap wil dat er horizontale denkoefeningen worden gehouden over de lessen die uit de coronacrisis kunnen worden getrokken. Deze lessen dienen als leidraad voor alle overlegfora en thematische werkgroepen van de Benelux. Het Luxemburgse voorzitterschap heeft bijzondere aandacht voor de specifieke problemen van grensoverschrijdende woongebieden in het kader van een pandemie waarbij het vrij verkeer en de ‘Schengen-geest’ onverkort in stand dienden te blijven.

2. Een groene, veilige en competitieve Benelux

De overstromingen die in 2021 plaatsvonden in de Benelux en zijn buurlanden laten zien dat het vraagstuk van klimaatverandering centraal moet staan binnen de Benelux. Op EU-niveau wordt veel ondernomen op het gebied van klimaat, maar het Luxemburgse voorzitterschap wil daarnaast de Benelux-landen aanmoedigen hun inspanningen voort te zetten om hernieuwbare energiebronnen, de energietransitie, de grensoverschrijdende bevoorradingszekerheid en de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen te bevorderen. Daarnaast zet het voorzitterschap in op het opheffen van grensoverschrijdende belemmeringen voor mobiliteit en handel. Ook wordt ingezet op grensoverschrijdende veiligheid binnen de Benelux. De overstromingen in 2021 hebben namelijk het belang laten zien van nauwe grensoverschrijdende (politiële) samenwerking. Onder het Luxemburgse voorzitterschap zal deze samenwerking worden voortgezet en verdiept.

3. Bevorderen van synergiën met aangrenzende regio’s

De coronacrisis heeft laten zien dat de landen van de Benelux onderling verbonden en afhankelijk van elkaar zijn, maar ook dat de Benelux  verbonden is met en afhankelijk is van zijn buurlanden en –regio’s. Het voorzitterschap heeft daarom speciale aandacht voor de grensoverschrijdende mobiliteit van grensarbeiders. De focus ligt op het voortzetten van de samenwerking met Frankrijk en Noordrijn-Westfalen. Ook wordt gestreefd naar een nadere samenwerking met andere regionale samenwerkingsverbanden. Het voorzitterschap wil voornamelijk in een samenwerking met de Grande Région investeren.

Jaarplan 2022

Naast de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap, is ook het Jaarplan 2022 gepresenteerd waarin uitvoering wordt gegeven aan het Gemeenschappelijk Werkprogramma 2021-2024 (zie dit ECER-bericht over het werkprogramma). In het jaarplan wordt ingegaan op de vijf onderling samenhangende hoofdlijnen die volgen uit het werkprogramma. Daarnaast worden negen vlaggenschipprojecten in de kijker gezet.