Nederland door Commissie aangesproken op vertraagde omzetting van het Europees wetboek elektronische communicatie

Contentverzamelaar

Nederland door Commissie aangesproken op vertraagde omzetting van het Europees wetboek elektronische communicatie

De Europese Commissie zet juridische stappen tegen verschillende lidstaten, waaronder Nederland, omdat zij de Europese regels over digitale en mediawetgeving in de vorm van de richtlijn audiovisuele mediadiensten en/of het Europees wetboek voor elektronische communicatie nog niet hebben omgezet in nationale wetgeving.

Achtergrond
Volgens het EU-Werkingsverdrag (zie artikel 258 ev. ) kan de Commissie juridische stappen ondernemen tegen lidstaten die richtlijnen niet tijdig en accuraat omzetten in nationale wetgeving. Deze procedure wordt de inbreukprocedure genoemd.

De uiterste termijn voor het omzetten van de richtlijn audiovisuele mediadiensten naar nationaal recht was 19 september 2020. De Commissie spreekt hier nu 9 lidstaten aan op vertraagde omzetting (niet Nederland). Voor de richtlijn betreffende het Europees wetboek voor elektronische communicatie was de uiterste termijn 21 december 2020. Voor wat betreft het Europees wetboek voor elektronische communicatie is ook Nederland (naast 17 andere lidstaten) door de Commissie aangesproken omdat deze nog niet op tijd is omgezet naar nationale wetgeving.

Na een aanmaningsbrief van 4 februari 2021, stuurt de Europese Commissie nu zogeheten ‘met redenen omklede adviezen’ naar de lidstaten die de richtlijn of het Europees wetboek niet tijdig of accuraat hebben omgezet, waaronder dus Nederland voor het Europees wetboek. De lidstaten krijgen twee maanden de tijd om afdoende nationale omzettingsmaatregelen te nemen. Indien dit niet gebeurt, kan de Commissie de zaak doorverwijzen naar het EU-Hof.

Richtlijn audiovisuele mediadiensten

De richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMD) is bedoeld om een eerlijke EU-interne markt voor omroepdiensten te creëren, die de technologische ontwikkelingen kan bijhouden (zie voor meer informatie ook de website van de Europese Commissie). Bij de herziening van de richtlijn in 2018 is de richtlijn aangepast aan het digitale tijdperk, voor meer veiligheid, eerlijkheid en diversiteit.

Doordat de herziene richtlijn niet tijdig of accuraat is omgezet naar nationaal recht kunnen burgers en bedrijven in een aantal landen (waaronder Spanje, Italië en Tsjechië) momenteel geen gebruik maken van de nieuwe bepalingen in de richtlijn. Deze bepalingen zien onder andere op het garanderen van de onafhankelijkheid van instanties die de media reguleren en het behoud van culturele diversiteit. De richtlijn stelt ook regels vast ter bescherming van minderjarigen en bestrijding van het aanzetten tot geweld of haat of het plegen van een terroristisch misdrijf.

Europees wetboek voor elektronische communicatie

Het Europees wetboek voor elektronische communicatie maakt de huidige EU-telecomregels geschikt voor het digitale tijdperk (zie voor meer informatie ook de website van de Europese Commissie). Doordat het Europees wetboek nog niet is omgezet naar nationaal recht ondervinden consumenten en bedrijven in onder andere Nederland geen voordeel bij deze regels.

Het wetboek tracht regels voor eindgebruikers van elektronische communicatie op een duidelijke, voorspelbare en inclusieve wijze gelijk te trekken. Zo streven de regels naar een hogere mate van consumentenbescherming en gelijke behandeling van alle dienstverleners. Het wetboek dient ten slotte ook om de kwaliteit van diensten te verhogen door concurrentie bij investeringen te waarborgen.

Meer informatie: