Nederlands kabinet wil meer aandacht voor grensregio’s

Contentverzamelaar

Nederlands kabinet wil meer aandacht voor grensregio’s

In een brief aan de Tweede Kamer wordt de kabinetsreactie op de uitkomsten van een rapport van een Nederlands-Vlaamse bestuurlijke werkgroep over grensbelemmeringen en grenseffecten weergegeven. Die uitkomsten hebben mede geleid tot aanpassingen in het Integraal Afwegingskader (IAK) voor beleid en regelgeving. De aanbevelingen van de werkgroep kunnen gaan helpen om nieuwe en gewenste ontwikkelingen in en van de grensregio’s mogelijk te maken.

De Tweede Kamerbrief gaat onder meer in op de resultaten van de bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen aan de hand van de twee gevolgde sporen. Het eerste spoor gaat over de methode voor aanpak van grensbelemmeringen genaamd ‘Niet aanpassen, maar afwijken’. Het tweede spoor gaat over een verrichte academische studie over grensoverschrijdende infrastructuur. Met de studie wordt beoogd hieraan een impuls te geven, hetgeen ook weer kan leiden tot een versterking van de sociaaleconomische samenwerking van Nederland en België. Tot slot gaat de kamerbrief in op de uitbreiding van het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) met een nieuwe verplichte kwaliteitseis over Grenseffecten, namelijk aangaande een toetsing daarvan –indien deze zich voordoen- bij nieuwe voorstellen voor beleid of regelgeving (zie ECER-bericht ).

Uit de Kamerbrief blijkt dat de Nederlandse en Vlaamse regering zich - samen met de medeoverheden - meer kunnen en moeten inzetten voor de grensregio’s. Dat is één van de belangrijkste conclusies van de bestuurlijke werkgroep, die eerder door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vlaamse minister-president Jambon werd gevraagd te adviseren over de aanpak van grensbelemmeringen.

Onder leiding van mevrouw Berx (gouverneur van de provincie Antwerpen) en de heer Donner (minister van Staat (Nederland)) heeft de werkgroep een voorstel voor de aanpak van grensbelemmeringen uitgewerkt en een academische studie begeleid naar totstandkoming van grensoverschrijdende infrastructuur. De Kamerbrief bevat een beschrijving van de uitkomsten van het voorstel en de studie. De werkgroep heeft laten zien dat een aanpak gericht op afwijken in plaats van aanpassen van regels perspectief biedt. Die aanpak kan echter niet voor alles een oplossing bieden.

Het kabinet verwelkomt de resultaten van de werkgroep en ziet in dat meer nodig is om de ontwikkelingen in de grensregio’s te steunen. Inwoners, bedrijven en overheden in grensregio’s hebben vaak te maken met regels uit beide landen. Dat maakt grensoverschrijdende samenwerking complex en nodig.

Het kabinet erkent het belang van de aanpak van grensbelemmeringen en zal in lijn met de aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep meer inzetten op expertise, ondersteuning, gezamenlijke voorbereiding van projecten en grensoverschrijdende bestuurlijke afspraken over start, procedures, tijdpad en kosten van grensoverschrijdende projecten.

De aanpak van grensbelemmeringen vergt politieke besluitvorming. Voor een evenwichtig besluitvormingsproces, waarin de belangen van grensregio’s zorgvuldig worden meegewogen, hebben staatssecretaris Knops en de Vlaamse minister-president Jambon daarom aan mevrouw Berx en de heer Donner gevraagd om in de zomer van 2021 een nader advies te geven. Het kabinet kan daarna besluiten op welke wijze de aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep over de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking geïmplementeerd moeten worden.

Meer informatie: