Nieuw EU-kader screening buitenlandse investeringen van kracht

Contentverzamelaar

Nieuw EU-kader screening buitenlandse investeringen van kracht

Open markten en het aantrekken van buitenlandse investeringen zijn voor de EU van groot belang. In de afgelopen jaren is binnen de EU het besef gegroeid dat die ook onbedoelde risico’s met zich meebrengen. Een toename van investeringen in strategische sectoren heeft tot een openbaar debat over dit onderwerp geleid. De Raad heeft daarom een nieuw kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie goedgekeurd. Dit EU-kader is op 10 april 2019 in werking getreden.

Het nieuwe kader, dat gebaseerd is op een voorstel van de Commissie uit 2017 moet bijdragen aan de bescherming van de veiligheid, de openbare orde en de strategische belangen van Europa als het gaat om buitenlandse investeringen in de Unie. De verordening is op 21 maart 2019 gepubliceerd. Commissaris Malmstrom gaf aan dat dit nieuwe kader de Unie beter in staat stelt om toezicht te houden op buitenlandse investeringen en de belangen van de Unie te beschermen. Er zal nu ook een nauwe samenwerking met de lidstaten voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van deze nieuwe wetgeving op gang komen.

Momenteel hebben 14 lidstaten nationale screeningmechanismen. Hoewel ze kunnen verschillen qua opzet en reikwijdte, hebben ze dezelfde doelstelling om de veiligheid en de openbare orde op nationaal niveau te handhaven. Verschillende lidstaten zijn bezig hun screeningmechanismen te hervormen of nieuwe mechanismen aan te nemen.

De EU heeft één van de meest open investeringsregelingen ter wereld, zoals door de OESO werd erkend in haar investeringsrestrictiviteitsindex. De EU is 's werelds belangrijkste bestemming voor buitenlandse directe investeringen: eind 2017 bedroegen de buitenlandse directe investeringen in de EU van investeerders uit derde landen 6 295 miljard euro.

Binnen het nieuwe kader:

  • wordt een samenwerkingsmechanisme opgezet waardoor de lidstaten en de Commissie informatie kunnen uitwisselen en bezorgdheden kunnen uiten met betrekking tot specifieke investeringen;
  • zal de Commissie adviezen kunnen uitbrengen indien de veiligheid of de openbare orde van meer dan één lidstaat door een investering in het gedrang komt of indien een investering een project of programma dat voor de hele EU van belang is, zoals Horizon 2020 of Galileo, zou kunnen ondermijnen;
  • zal internationale samenwerking op het gebied van de screening van investeringen worden aangemoedigd, o.a. middels het delen van ervaringen, beste praktijken en informatie met betrekking tot punten van gemeenschappelijke zorg;
  • zullen bepaalde vereisten worden vastgesteld voor lidstaten die op nationaal niveau een screeningmechanisme wensen te handhaven of in te voeren. De lidstaten hebben ook nog steeds het laatste woord wanneer de vraag rijst of een specifieke investeringsoperatie al dan niet moet worden toegestaan op hun grondgebied;
  • zal rekening worden gehouden met de noodzaak om binnen korte, ondernemingsvriendelijke termijnen en met inachtneming van strikte geheimhoudingsvereisten te werken.

De lidstaten en de Commissie hebben nu 18 maanden de tijd om de nodige regelingen te treffen voor de toepassing van dit nieuwe mechanisme. De voorbereidingen zijn reeds aan de gang, met onder meer de regelmatige uitwisseling van informatie en beste praktijken met de lidstaten in de in 2017 opgerichte specifieke deskundigengroep.

 

Meer informatie

Factsheet over het nieuwe kader

Tekst van de nieuwe EU-verordening

EU-beleid inzake buitenlandse investeringen

Persbericht IP/19/​​​​​​​1532

ECER bericht voorstel