Nieuw Forum van het partnerschap voor mineraalzekerheid aangekondigd

Contentverzamelaar

Nieuw Forum van het partnerschap voor mineraalzekerheid aangekondigd

Het forum zal dienen als nieuw platform voor samenwerking op het gebied van de kritieke grondstoffen die van vitaal belang zijn voor de wereldwijde groene en digitale transities.

De start van het Forum van het partnerschap voor mineraalzekerheid (MSP-forum) door de EU, de Verenigde Staten (VS) en andere partners van het MSP (Minerals Security Partnership – Partnerschap voor mineraalzekerheid) samen met Kazachstan, Namibië, Oekraïne en Oezbekistan, werd op 5 april 2024 aangekondigd. Tegelijk werd een Q&A en factsheet gepubliceerd over het nieuwe forum.

De door de Europese Commissie aangekondigde club voor kritieke grondstoffen (Critical Raw Materials Club) wordt een volwaardig onderdeel van het MSP-forum. Daarmee kan een groter en ambitieuzer gezamenlijk initiatief in verband met het partnerschap voor mineraalzekerheid tot stand worden gebracht. De Europese Commissie zal daarbij de EU vertegenwoordigen. Het forum zal grondstoffenrijke landen en landen met een grote vraag naar deze hulpbronnen samenbrengen.

De EU en de VS zullen samen met de huidige MSP-partners contact gaan zoeken met potentiële leden in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Europa om de deelname aan het forum uit te breiden en samen te werken binnen de project- en beleidsdialooggroepen.

Achtergrond
Het MSP-forum bouwt voort op het in maart 2023 goedgekeurde Pakket inzake kritieke grondstoffen van de EU (zie ook dit ECER-bericht). In dat pakket werd benadrukt dat bij de toeleveringsketens voor kritieke grondstoffen moet worden gestreefd naar meer diversiteit en duurzaamheid door middel van nieuwe, elkaar wederzijds ondersteunende internationale partnerschappen, zoals de club voor kritieke grondstoffen. Het MSP telt momenteel 15 partners (Australië, Canada, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Noorwegen, de Republiek Korea, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, de VS en de EU).

Kritieke grondstoffen zijn onmisbaar voor een breed scala aan technologieën die nodig zijn voor strategische sectoren van de EU, zoals de nettonulindustrie, de digitale sector, ruimtevaart en defensie. De vraag naar dergelijke kritieke grondstoffen is groter dan ooit en zal naar verwachting verder blijven groeien als gevolg van de groene en de digitale transitie. Tegelijk gaat de levering van kritieke grondstoffen gepaard met toenemende geopolitieke, ecologische en sociale risico's en uitdagingen.

Structuur MSP-forum
De werkzaamheden van het MSP-forum zullen worden ontwikkeld binnen een tweeledige structuur:

  • een projectgroep die zich richt op het ondersteunen en versnellen van de uitvoering van projecten op het gebied van duurzame kritieke mineralen;
  • een beleidsdialoog waarin wordt gezocht naar beleidsmaatregelen om duurzame productie en lokale capaciteiten te stimuleren, die samenwerking op regelgevingsgebied om eerlijke concurrentie, transparantie en voorspelbaarheid faciliteert en hoge milieu-, sociale en governancenormen in toeleveringsketens voor kritieke grondstoffen bevordert.

Het lidmaatschap van het MSP-forum staat open voor partners die bereid zijn zich in te zetten voor de belangrijkste beginselen van het MSP, waaronder diversificatie van mondiale toeleveringsketens en strenge milieunormen, goed bestuur en eerlijke arbeidsomstandigheden. In het kader van sterke trans-Atlantische samenwerking zullen de EU en de Verenigde Staten het nieuwe forum gezamenlijk leiden.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Klimaat en Milieu